Oddział Transportu Drogowego

Oddział Transportu Drogowego

Kierownik Oddziału: Martyna Włudyga, e-mail: martyna.wludyga@sejmik.kielce.pl, tel. 41 395 12 19

W obszarze Oddziału znajdują się:

  • weryfikacja wniosków i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, odmowy zmiany, wygaszenia, cofnięcia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym;
  • uzgadnianie wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym dla przedsiębiorców z innych województw, których planowana linia komunikacyjna przebiega przez województwo świętokrzyskie;
  • realizacja zadań związanych z wykonywaniem ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, w tym m.in.: prowadzenie i dokonywanie zmian w rejestrze podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, powoływanie komisji przeprowadzającej egzaminy kończące kursy, prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń ADR;
  • prowadzenie i bieżące aktualizowanie baz danych dotyczących zezwoleń i opłat za zezwolenia w zakresie wydanych, zmienionych, cofniętych i wygaszonych zezwoleń;
  • wprowadzanie danych do bazy CEIDG i CEPiK oraz ich bieżąca aktualizacja (wyłącznie w zakresie prowadzonych spraw)

https://bip.sejmik.kielce.pl/43-wojewodzki-zarzad-transportu.html