Harmonogram opracowania SRWŚ 2030+

W dniu 25 lutego 2019 r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przyjął Uchwałę nr V/73/19  w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ (SRWŚ 2030+).

Harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ ma charakter indykatywny i może ulec zmianie z uwagi na trwające prace legislacyjne na poziomie kraju dotyczące prowadzenia polityki rozwoju oraz aktualizację Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego i strategii sektorowych. Przesunięcie terminu realizacji zadań określonych w harmonogramie w granicach 3 miesięcy nie powoduje konieczności modyfikacji harmonogramu.

L.p. Zadanie Podmiot odpowiedzialny Termin realizacji
1. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania SRWŚ 2030+ Sejmik Województwa Świętokrzyskiego I kw. 2019 r.
2. Opracowanie i przyjęcie założeń programowych oraz struktury dokumentu SRWŚ 2030+ Departament właściwy ds. rozwoju regionalnego,

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

I/II kw. 2019 r.
3. Wybór eksperta zewnętrznego, powołanie Zespołu zadaniowego ds. opracowania SRWŚ 2030+ (Zespół Świętokrzyskie 2030+) oraz Grup Roboczych Departament właściwy ds. rozwoju regionalnego, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego I/II kw. 2019 r.
4. Przygotowanie i przyjęcie sprawozdania (raportu monitorującego) z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 Departament właściwy ds. rozwoju regionalnego,

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

II/III kw. 2019 r.
5. Opracowanie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego – potencjały, obszary problemowe, trendy rozwojowe Ekspert zewnętrzny II/III kw. 2019 r.
6. Określenie propozycji wizji i priorytetów rozwoju regionu, celów i projektów strategicznych, opracowanie systemu monitorowania i ewaluacji SRWŚ 2030+ Zespół Świętokrzyskie 2030+, Grupy robocze, Ekspert, Departament właściwy ds. rozwoju regionalnego III kw. 2019 r.
7. Przygotowanie i przyjęcie wstępnego projektu SRWŚ 2030+ Departament właściwy ds. rozwoju regionalnego, Ekspert, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego IV kw. 2019 r.
8. Zaopiniowanie projektu SRWŚ 2030+ przez Komisje Sejmiku Województwa Sejmik Województwa Świętokrzyskiego I kw. 2020 r.
9. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu SRWŚ 2030+ Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Departament właściwy ds. rozwoju regionalnego I kw. 2020 r.
10. Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko SRWŚ 2030+ Departament właściwy ds. rozwoju regionalnego I kw. 2020 r.
11. Przygotowanie i przyjęcie projektu SRWŚ 2030+ uwzględniającego wyniki przeprowadzonych konsultacji Departament właściwy ds. rozwoju regionalnego,

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

II kw. 2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia SRWŚ 2030+ Sejmik Województwa Świętokrzyskiego II kw. 2020 r.
13. Działania informacyjne nt. opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, w tym organizacja konferencji regionalnych i debat z udziałem środowisk regionalnych, zaangażowanych w politykę rozwoju województwa oraz mieszkańców regionu Departament właściwy ds. rozwoju regionalnego,

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

I kw. 2019 r. –

III kw. 2020 r.