Ogłoszenie o naborze do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Ogłoszenie o naborze do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. z poź.zm. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ogłasza nabór do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji. Rada jest organem konsultacyjnym, opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie działalności pożytku publicznego.

W skład rady wchodzą przedstawiciele:
a. Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
b. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
c. Wojewody Świętokrzyskiego,
d. organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzących działalność na terenie województwa świętokrzyskiego.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia „Trybu wyłaniania członków Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie „Karty zgłoszeniowej kandydata na członka do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”.

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście w Kancelarii Zarządu pok. 106, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce w godzinach 7:30-15:30 lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Al. IX wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, z dopiskiem Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Termin składania formularzy upływa 17 maja 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Szczegóły organizacyjne: Kancelaria Zarządu UMWŚ:
Anna Kudła: tel. 041 342 15 43

formularz_zgloszeniowy_srdpp

Regulamin ŚRDPP