Podmioty zaangażowane w proces opracowania SRWŚ 2030+

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa za opracowanie strategii rozwoju województwa odpowiedzialny jest samorząd województwa, a przygotowanie projektu strategii jest zadaniem Zarządu Województwa. Całość prac nad SRWŚ 2030+ koordynuje Departament Inwestycji i Rozwoju na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ) oraz Uchwały nr V/73/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. W prace zaangażowane będą wszystkie departamenty UMWŚ oraz jednostki organizacyjne, zgodnie z zakresem kompetencji danej komórki lub jednostki.

Tryb pracy nad opracowaniem SRWŚ 2030+ będzie miał charakter społeczno-ekspercki. W procesie tym zostanie zapewniony szeroki udział podmiotów regionalnych, zaangażowanych w politykę rozwoju województwa. Przedstawiciele i eksperci poszczególnych środowisk, będą mieli możliwość włączenia się w prace nad opracowaniem Strategii na każdym etapie, m.in. poprzez udział w debacie publicznej i konsultacjach społecznych prowadzonych zarówno w trybie zorganizowanych spotkań roboczych, konferencji i seminariów, jak również poprzez zgłaszanie uwag w formie pisemnej lub drogą mailową w trybie ciągłym, aż do czasu zakończenia konsultacji społecznych projektu Strategii.

Zgodnie z Uchwałą nr V/73/19 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+:

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego jest odpowiedzialny za:

 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+;
 • Udział w pracach nad projektem Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, m.in. poprzez właściwe Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, obejmujący przede wszystkim formułowanie wniosków dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego;
 • Przeprowadzenie debaty oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jest odpowiedzialny za:

 • Organizację procesu przygotowania projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+;
 • Przyjęcie w drodze uchwały założeń programowych oraz struktury dokumentu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+;
 • Powołanie Zespołu zadaniowego ds. opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ oraz grup roboczych;
 • Przyjęcie projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+;
 • Przedłożenie Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego projektu Strategii Rozwoju

Zespół zadaniowy ds. opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ (Zespół Świętokrzyskie 2030+) jest odpowiedzialny za:

 • Opiniowanie wyników prac zespołów roboczych;
 • Wypracowanie wizji i priorytetów rozwoju regionu, celów i projektów strategicznych;
 • Opracowanie systemu monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+;
 • Opiniowanie wniosków, uwag i postulatów zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych;
 • Opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Grupy robocze ds. opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ są odpowiedzialne za wypracowanie we współpracy z Ekspertem zewnętrznym propozycji zapisów SRWŚ 2030+, w tym zaproponowanie celów, działań i wskaźników monitorowania w zakresie wybranego tematu/obszaru.

Całość prac nad Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego koordynuje Departament Inwestycji i Rozwoju. W pracach nad Strategią uczestniczą wszystkie departamenty UMWŚ i jednostki organizacyjne. Departament Inwestycji i Rozwoju zapewnia obsługę toku formalno-prawnego, a także pełni funkcję punktu kontaktowego dla podmiotów zaangażowanych w proces.

Departament Infrastruktury i Rozwoju podejmie działania ukierunkowane na:

 • Zebranie informacji i danych statystycznych na potrzeby procesu oceny i opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego;
 • Przygotowanie założeń programowych oraz struktury dokumentu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+;
 • Współpracę z Ekspertem zewnętrznym;
 • Redakcyjne przygotowanie Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+;
 • Organizację konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+;
 • Przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.