Ruszył nabór wniosków w ramach „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich”

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie wsparcia w formie pomocy rzeczowej i finansowej w ramach „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich”. Termin składania wniosków upływa z dniem 15 maja 2009 r.

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku:

Szkoły publiczne i szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz przedszkola z obszaru objętego Programem tj. gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie świętokrzyskim, z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców, prowadzone przez:
1. jednostki samorządu terytorialnego,
2. inne osoby prawne (stowarzyszenia),
3. osoby fizyczne (dotyczy przedszkoli).

Formy i wysokość wsparcia:

1. Formy wsparcia:
– pomoc rzeczowa w postaci interaktywnego zestawu multimedialnego (komputer, tablica multimedialna, rzutnik multimedialny, oprogramowanie specjalistyczne) o wartości ok. 20.000 zł,
– pomoc finansowa w postaci dotacji celowej na zakup pomocy dydaktycznych (sprzętu komputerowego i audiowizualnego, oprogramowania edukacyjnego, urządzeń optycznych, książek, map, plansz, tablic, filmów, gier i zabawek dydaktycznych, modeli, okazów i innych), których łączna wartość wyniesie do 20.000 zł.

2. Maksymalna wysokość wsparcia rzeczowego i finansowego dla jednego beneficjenta wynosi 40.000 zł.

3. Z terenu jednej gminy może wpłynąć nie więcej niż trzy wnioski o udzielenie wsparcia, w tym nie więcej niż dwa dotyczące wsparcia rzeczowego.

Szczegółowe warunki finansowe i organizacyjne, zasady udzielania i rozliczania wsparcia:

 ŚWIĘTOKRZYSKI PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH

Dokumenty:

Miejsce i termin składania wniosków:

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w zaklejonej  i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich” w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (25-502 Kielce Al. IX Wieków Kielc 3, bud. C2, I p., pokój nr 147) w godz. od 730 – 1530 lub przesłać pocztą na ww. adres.
Termin składania wniosków upływa z dniem 15 maja 2009 r. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego.

Jednostka/osoba odpowiedzialna:

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Oddział Edukacji i Nauki
ul. Paderewskiego 34a
tel. (041) 341-69-11, 341-69-09, fax. (041) 344-36-11
e-mail: renata.swiercz@sejmik.kielce.pl oraz jolanta.sikora@sejmik.kielce.pl