Jak uzyskać Honorowy Patronat Marszałka Województwa Świętokrzyskiego?

Zarządzenie nr 29/2021 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym.

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) oraz § 8 i § 31 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 2975/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 listopada 2020 r. zmienionego uchwałą Nr 3272/21 z dnia 20 stycznia 2021 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 17/2020 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gabinetu Marszałka Województwa.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa Andrzej Bętkowski

Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym

[Uwaga, ze względu na ograniczenie programu do tworzenia stron internetowych, w tym nagłówku jednostkę redakcyjną punkt, przedstawiono graficznie jako cyfry arabskie z kropkami po nich, z dodatkowym wcięciem. Dla Państwa komfortu pod koniec tego nagłówka, po paragrafie nr 8 umieszczono również treść Regulaminu zapisaną w formacie pdf. W pliku pdf jednostka punkt jest odwzorowana poprawnie, a plik można łatwo wydrukować.]

§ 1.

 1. Regulamin określa zasady:
  1. obejmowania przedsięwzięć Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Świętokrzyskiego;
  2. przyjmowania członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitetach Honorowych.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1. Patronacie, należy przez to rozumieć Patronat Honorowy Marszałka Województwa Świętokrzyskiego;
  2. Marszałku, należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Świętokrzyskiego;
  3. Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego;
  4. przedsięwzięciu, należy przez to rozumieć imprezę lub wydarzenie, którego organizator ubiega się o objęcie Patronatem;
  5. wniosku, należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub jego członkostwa w Komitecie Honorowym;
  6. opinii, należy przez to rozumieć opinię merytorycznego departamentu Urzędu o zasadności przyznania Patronatu danemu przedsięwzięciu;
  7. Komitecie Honorowym, należy przez to rozumieć zespół, który powstał w celu uświetnienia bądź wsparcia przedsięwzięcia.

§ 2.

Patronat oraz członkostwo w Komitecie Honorowym Marszałka jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia.

 1. Patronatem obejmowane są najważniejsze przedsięwzięcia, przede wszystkim cykliczne oraz jubileuszowe, o zasięgu ogólnopolskim, międzynarodowym lub regionalnym, których tematyka zbieżna jest z zadaniami samorządu województwa, bądź inne wydarzenia o wysokim prestiżu i randze oraz dużym znaczeniu dla promocji województwa.
 2. Patronat oraz zgoda na członkostwo w Komitecie Honorowym nie są przyznawane przedsięwzięciom o charakterze komercyjnym, marketingowym oraz budzącym wątpliwości, co do zgodności z zasadami etyki.
 3. W szczególnych przypadkach Marszałek może zadecydować o przyznaniu Patronatu lub o udziale w Komitecie Honorowym, innym przedsięwzięciom niż wymienione w ust. 2.
 4. Przyznanie Patronatu lub członkostwo w Komitecie Honorowym nie wiąże się z otrzymaniem wsparcia finansowego i organizacyjnego od Województwa Świętokrzyskiego.
 5. Patronat oraz zgoda na członkostwo w Komitecie Honorowym mogą być przyznane wyłącznie przez Marszałka.

§ 3.

 1. W celu uzyskania zgody na objęcie przedsięwzięcia Patronatem organizator występuje z wnioskiem. Formularz wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, dostępny jest na stronie internetowej Urzędu: www.swietokrzyskie.pro (ścieżka: Samorząd/Zarząd Województwa/Patronaty Marszałka/Jak uzyskać honorowy patronat Marszałka Województwa Świętokrzyskiego).
 2. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o Patronat należy występować każdorazowo.
 3. Prawidłowo wypełniony formularz wniosku należy dostarczyć w terminie do 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem na jeden z poniższych sposobów:
  1. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Gabinet Marszałka Województwa, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem na kopercie: „Patronat Honorowy”;
  2. przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu – o ile wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP;
  3. złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w godzinach jego pracy (adres wskazany w punkcie 1);
  4. przesłać skan podpisanego wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl
 4. Wniosek złożony po terminie wskazanym w ust. 3 pozostaje bez rozpatrzenia.
 5. Wniosek złożony na innym druku niż wymieniony w ust.1 pozostaje bez rozpatrzenia, chyba że organizator uzupełni go o formularz wskazany w ust. 1.
 6. W uzasadnionych przypadkach Marszałek może uwzględnić wniosek złożony po terminie określonym w ust. 3 lub na innym druku niż wskazany w niniejszym regulaminie.
 7. Nadzór nad właściwą realizacją procedury przyznania Patronatu lub członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym sprawuje Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa.
 8. Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa, w przypadkach budzących wątpliwości, co do zasadności przyznania Patronatu, występuje o opinię do właściwego merytorycznie departamentu Urzędu, który nie później niż w terminie 7 dni opiniuje wniosek.
 9. Organizator może zostać poproszony o złożenie dodatkowych wyjaśnień w sprawie planowanego przedsięwzięcia w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku.

§ 4.

 1. W celu uzyskania zgody na członkostwo Marszałka w Komitecie Honorowym, organizator zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku w terminie do 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem na jeden z poniższych sposobów:
  1. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Gabinet Marszałka Województwa, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem na kopercie: „Komitet Honorowy”;
  2. przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu – o ile wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP;
  3. złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w godzinach jego pracy (adres wskazany w punkcie 1);
  4. przesłać skan podpisanego wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl
 2. Wniosek złożony po terminie wskazanym w ust. 1 pozostaje bez rozpatrzenia.
 3. W uzasadnionych przypadkach Marszałek może uwzględnić wniosek złożony po terminie określonym w ust. 1.

§ 5.

 1. O przyznaniu lub odmowie przyznania Patronatu przez Marszałka i o udziale lub o odmowie udziału w Komitecie Honorowym, organizator powiadamiany jest pisemnie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony (np. konieczność uzupełnienia informacji, dokumentów itp.).
 2. W przypadku przyznania Patronatu lub wyrażenia zgody na udział w Komitecie Honorowym organizator otrzymuje dokument potwierdzający ten fakt – wzory dyplomów stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszego regulaminu.
 3. Patronat oraz udział w Komitecie Honorowym jest wyróżnieniem uznaniowym. Odmowa ich przyznania jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.
 4. Informacja o przyznaniu Patronatu bądź przyjęciu członkostwa w Komitecie Honorowym jest dodatkowo zamieszczana na stronie internetowej Urzędu: www.swietokrzyskie.pro (ścieżka: Samorząd/Zarząd Województwa/Patronaty Marszałka/Przedsięwzięcia objęte patronatem Marszałka).

§ 6.

Organizator przedsięwzięcia, któremu przyznany został Patronat lub wyrażona zgoda na udział w Komitecie Honorowym, zobowiązany jest do:

  1. poinformowania współorganizatorów oraz uczestników o przyznanym wyróżnieniu,
  2. umieszczenia, w widocznym miejscu, znaku graficznego oraz informacji o przyznanym wyróżnieniu we wszystkich materiałach promocyjno-informacyjnych, związanych z realizacją przedsięwzięcia (znak graficzny do pobrania ze strony internetowej Urzędu, o której mowa w § 3 ust. 1),
  3. przesłania sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia w ciągu 30 dni od zakończenia wydarzenia wraz z przykładowymi materiałami promocyjno-informacyjnymi na adres: urząd.marszalkowski@sejmik.kielce.pl lub Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Gabinet Marszałka Województwa, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

§ 7.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Marszałek może odebrać przyznany Patronat lub wycofać swój udział w Komitecie Honorowym, o czym organizator zostanie poinformowany niezwłocznie w formie pisemnej.
 2. Odebranie Patronatu lub rezygnacja z udziału w Komitecie Honorowym wiąże się ze zobowiązaniem organizatora do bezzwłocznego zaprzestania używania herbu Województwa Świętokrzyskiego, jak również posługiwania się w jakiejkolwiek treści informacją o wyróżnieniu.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Marszałek.

Wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

Klauzula Informacyjna dotycząca wniosku o przyznanie Patronatu Honorowego Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, tel.: 41/342-15-30, fax: 41/344-52-65, e-mail: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl, adres strony: http://bip.sejmik.kielce.pl/;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z rozpatrywaniem złożonego wniosku pod nr tel.: 41 342-10-16, fax: 41/342-10-28 lub e-mailowo: iod@sejmik.kielce.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na objęcie honorowego patronatu lub udział w komitecie honorowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (realizacja zadania w interesie publicznym) w związku z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.2019.0.512 t.j.);
 4. Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych tylko i wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych instrumentów prawnych zawieranych z podmiotami i organami publicznymi świadczącymi na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach usług, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych, dla których administratorem jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach;
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (państw znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowych;
 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów, a po tym czasie dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okresy wskazane w instrukcji kancelaryjnej administratora, którą Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zobowiązany jest stosować na mocy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO),
  • prawo żądania ich sprostowania (art.16 RODO),
  • ograniczenia ich przetwarzania (art.18 RODO) lub
  • wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania (art. 21 RODO);
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podanie Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku;
 10. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji nie będą profilowane.

Pliki do pobrania