Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych jest ustawowym zadaniem samorządu województwa, wynikającym z art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 511 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą, zadanie to może być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Warunki uzyskania dofinansowania:

Dofinansowanie robót budowlanych może być przyznane przedsiębiorcom albo podmiotom nie będącym przedsiębiorcami, prowadzącym działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo byli przez okres co najmniej jednego roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości,

b) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem,

c) przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (…), rehabilitacja osób niepełnospraw-nych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych winien prowadzić działalność rehabilitacyjną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (…).

Dofinansowanie robót nie może być przyznane podmiotom, które:
a) mają zaległości w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub były w ciągu trzech ostatnich lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu,
b) w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały dofinansowanie robót ze środków Funduszu, będących w dyspozycji samorządu województwa, dotyczące obiektu objętego tym wnioskiem.

Maksymalna wysokość dofinansowania:

a) 30% kosztów realizacji zadania – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest podmiot będący przedsiębiorcą;
b) 50% kosztów realizacji zadania – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest podmiot nie będący przedsiębiorcą.

Dofinansowanie robót nie obejmuje kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy oraz na roboty rozbiórkowe.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Miejsce składania wniosków:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
Budynek C2, III p., pokój 311 (sekretariat)
Telefon – (41) 342-12-42
Fax.- (41) 344-30-94

Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – pok. nr 333, tel. (41) 342-11-79. Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-sprawnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 511 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 937).
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm).

Wniosek o dofinansowanie robót budowlanych