Ogłoszenie o naborze kandydatów na Członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych

Na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1769 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 486) informuję o możliwości zgłaszania kandydatów do działającej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych.

Regionalna Komisja składa się z nie więcej niż 5 członków. W skład Regionalnej Komisji wchodzą specjaliści z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej posiadający: doświadczenie w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.

Do zadań Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych należy:
1. Przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o  I stopień specjalizacji zawodowej;
2. Nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej;
3. Prowadzenie rejestru wydanych dyplomów;
4. Opracowywanie informacji, opinii i wniosków dotyczących I stopnia specjalizacji zawodowej dla Komisji oraz dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Pisemne zgłoszenia na załączonym formularzu zgłoszeniowym należy składać  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 13 grudnia 2017r. (liczy się data wpływu do Urzędu).

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowyData dołączenia 2017-12-11, att745860_formularz_zgloszeniowy_rke_2018.doc