Ogłoszenie o uzupełniającym naborze kandydatów na Członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych

Na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2016. 930 t.j. z późniejszymi zmianami) oraz § 4 ust. 2 i 3 oraz §31 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z dnia 8 maja 2012r. poz. 486) informuję o możliwości zgłaszania kandydatów do działającej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych.

 

Regionalna Komisja składa się z nie więcej niż 5 i nie mniej niż 3 członków. W skład Komisji wchodzą specjaliści z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej posiadający: doświadczenie w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.

Do zadań Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych należy:
1)  przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o  I stopień specjalizacji zawodowej;
2)  nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej;
3)  prowadzenie rejestru wydanych dyplomów;
4)  opracowywanie informacji, opinii i wniosków dotyczących I stopnia specjalizacji zawodowej dla Komisji oraz dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Procedura wyboru Członków RKE odbywa się dwuetapowo:
I etap – zgłaszanie się kandydatów na członków RKE do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach. Marszałek Województwa wyłoni kandydatów, których wybór zarekomenduje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
II etap – wybór członków RKE przez Centralną Komisję Egzaminacyjną ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

Pisemne zgłoszenia na załączonym formularzu należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego – Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce – sekretariat pok. 311.

Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 3 marca 2017r. (liczy się data wpływu).

Pliki do pobrania

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.docxData dołączenia 2017-02-27, att689610_formularz_zgloszeniowy.docx