Wieloosobowe Stanowisko ds. Organizacyjnych i Finansowych

Zakres działania Wieloosobowego Stanowiska ds. Organizacyjnych i Finansowych:

 • opracowywanie planów rzeczowo-finansowych związanych z realizacją budżetu województwa w części dotyczącej kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
 • analiza przebiegu wykonania planów finansowych i wnioskowanie o zmiany,
 • powiadamianie wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych kultury i oświaty o zmianach planów finansowych,
 • prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym kultury i oświaty środków niezbędnych do realizacji zadań statutowych,
 • współpraca z komórkami departamentu w zakresie opracowywania propozycji zmian wynagrodzeń dla dyrektorów wojewódzkich jednostek organizacyjnych kultury i oświaty,
 • prowadzenie kontroli problemowych w zakresie celowości i zasadności wydatkowania przyznanych dotacji celowych przyznanych podległym jednostkom,
 • bieżące monitorowanie sytuacji finansowej instytucji kultury oraz przygotowywanie comiesięcznych informacji dla Zarządu Województwa,
 • opracowywanie sprawozdań wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych,
 • opracowywanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych sporządzanych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów,
 • przygotowywanie wniosków o dotacje bieżące i majątkowe z budżetu państwa,
 • przygotowywanie rozliczeń dotacji majątkowych i bieżących udzielonych z budżetu państwa,
 • wnioskowanie do zarządu województwa o dodatkowe środki na bieżące funkcjonowanie wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych kultury i oświaty,
 • uzgadnianie sprawozdań z realizacji planów finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oświaty,
 • przygotowywanie informacji finansowych dla potrzeb zarządu województwa oraz komisji problemowych sejmiku,
 • przygotowywanie comiesięcznych sprawozdań z realizacji umów zawieranych w departamencie,
 • opracowywanie informacji o działaniach prowadzonych w departamencie w okresie między sesjami sejmiku,
 • współpraca z administracją rządową i samorządową, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz Departamentem Budżetu
  i Finansów w zakresie prowadzonych spraw,
 • przygotowywanie informacji zbiorczych na temat działania departamentu dla potrzeb innych komórek organizacyjnych urzędu,
 • przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski obywateli oraz na interpelacje radnych,
 • przygotowywanie zakresów czynności pracowników, programów stażu stażystów
  oraz kart praktykantów,
 • prowadzenie bieżącej współpracy z Kancelarią Zarządu, Kancelarią Sejmiku oraz innymi departamentami w zakresie prowadzonych spraw,
 • sporządzanie planów kontroli zewnętrznych i wewnętrznych oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji,
 • opracowywanie zarządzeń wewnętrznych dyrektora departamentu.