Img 0274

Będą nowe pracownie informatyczne w 79 szkołach!

Prawie 5 milionów złotych przeznaczy Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na wyposażenie szkół w 49 gminach regionu w nowoczesne pracownie informatyczne. Podczas posiedzenia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 konkursowego projektu Województwa Świętokrzyskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)”. Projekt realizowany będzie przez Urząd Marszałkowski – Departament Społeczeństwa Informacyjnego.

Wniosek projektowy został przygotowany przez Urząd Marszałkowski wspólnie 49 gminami partnerskimi i został wybrany do dofinansowania w konkursie z działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Będzie realizowany na obszarze strategicznej interwencji – terenach wiejskich, o najtrudniejszym dostępie do usług publicznych. Ogólna wartość projektu to 4 mln 723 tysiące złotych, w tym unijne dofinansowanie z RPOWŚ to 3 mln 542 tys. zł.
Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca tego roku. Zakłada ono wyposażenie pracowni komputerowych w 79 szkołach zlokalizowanych w 49 gminach z Obszaru Strategicznej Interwencji – „Obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych”. Są to m.in. gminy Tuczępy, Szydłów, Stopnica, Stąporków, Solec – Zdrój, Działoszyce, Fałków, Lipnik, Koprzywnica czy Gnojno. Wszystkie wytypowane w ramach projektu placówki szkolne wyposażone zostaną w kompleksowe zestawy komputerowe z obsługą sieci radiowej Wi-Fi, systemem operacyjnym, pakietem biurowym i oprogramowaniem antywirusowym.
Projekt jest spójny z działaniami prowadzonymi w ramach programu „Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (OSE), polegającymi na udostępnieniu do szkół – m.in. w naszym województwie – Internetu do dużej przepustowości.
Realizacja projektu pozwoli na poprawę dostępności do infrastruktury informatycznej w szkołach podstawowych biorących udział w projekcie, a w efekcie – na wyrównywania różnic w jakości edukacji w mieście i na obszarach wiejskich regionu.
Dofinansowany dzisiaj przez Zarząd Województwa projekt doposażenia szkolnych pracowni komputerowych będzie kompatybilny z działaniami Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, które przeprowadzi szkolenia informatyczne dla nauczycieli wskazanych w projekcie szkół. Chodzi o to, by – niezależnie od nauczanego przedmiotu – mogli oni prowadzić zajęcia z wykorzystaniem pracowni komputerowych.