Skargi i wnioski

I. SKŁADANIE SKARG i WNIOSKÓW

Każdy obywatel ma prawo składać wnioski i skargi do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów samorządowych jednostek organizacyjnych.
Organy te rozpatrują oraz załatwiają takie sprawy w ramach swojej właściwości.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
Skargi/wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Podstawy prawne:
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.).
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 Nr 5, poz. 46).
• Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, późn. zm.).

II. PRZYJMOWANIE OBYWATELI W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w sprawie skarg i wniosków przyjmują:

  1. Marszałek Województwa, w każdy poniedziałek w godzinach pracy Urzędu. W przypadku nieobecności Marszałka, Wicemarszałkowie oraz pozostali Członkowie Zarządu, w każdy poniedziałek w godzinach pracy Urzędu;
  2. Dyrektorzy/Kierownicy departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu, w każdy poniedziałek w godzinach pracy Urzędu;
  3. pracownik Oddziału Organizacyjnego Departamentu Organizacyjnego i Kadr na stanowisku ds. Skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu pok. 218 lub 219 oraz w poniedziałki od 8.00 do 16.00.

Przyjmowanie i koordynowanie procesu rozpatrywania złożonych skarg i wniosków należy do Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, we współpracy z właściwymi merytorycznie departamentami i równorzędnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). (dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, tel: 41/395-15-30 fax: 41/344-52-65. e-mail: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Angelika Śpiewak al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, tel: 41 395-15-18, e-mail: iod@sejmik.kielce.pl.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji obowiązków w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, tj. w celu prowadzenia rejestru skarg i wniosków, udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski oraz przekazywania skarg do właściwych organów. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 c i 1 e RODO w związku z art. 221 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 Nr 5 poz. 46).
4. Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych tylko i wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych instrumentów prawnych zawieranych z podmiotami i organami publicznymi świadczącymi na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach usług, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych, dla których administratorem jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów, a po tym czasie dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okresy wskazane w instrukcji kancelaryjnej administratora, którą Urząd Marszałkowski w Kielcach zobowiązany jest stosować na mocy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
10. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.