Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego

Mariusz Bodo
tel. 41 342 10 13, tel. 41 342 17 65
e- mail: mariusz.bodo@sejmik.kielce.pl

Img 8869

Sekretarz Województwa pełni funkcję kierownika administracyjnego Urzędu, odpowiada za jego sprawne funkcjonowanie, właściwą organizację pracy oraz racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na utrzymanie Urzędu i w tym zakresie:

  1. sprawuje nadzór nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych oraz obiegiem informacji w Urzędzie,
  2. nadzoruje realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez kontrole zewnętrzne i wewnętrzne dotyczące problematyki organizacji i funkcjonowania Urzędu,
  3. organizuje i nadzoruje realizacje zasad właściwego przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli,
  4. nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie,
  5. rozpatruje skargi dotyczące pracowników Urzędu we współpracy z dyrektorami departamentów,
  6. organizuje nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze,
  7. koordynuje sprawy związane z wyborami samorządowymi,
  8. podejmuje działania w zakresie przygotowania Urzędu do funkcjonowania w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
  9. wykonuje inne zadania z zakresu funkcjonowania Urzędu zlecone przez Marszałka Województwa,

Sekretarz Województwa nadzoruje Departament Organizacyjny i Kadr oraz Kancelarię Sejmiku.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego