Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fidzińska – Dziurzyńska
tel. 41 342 11 55
fax: 41 343 03 85
e-mail: sekretariat.bf@sejmik.kielce.pl

Olympus Digital Camera

Do zadań i kompetencji Skarbnika Województwa należy:

  1. przygotowywanie projektów budżetowych województwa oraz uchwał budżetowych,
  2. nadzór finansowy nad wykonywaniem budżetu
  3. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących powodować powstanie zobowiązań finansowych,
  4. dokonywanie bieżących analiz budżetu i informowanie Zarządu Województwa o wynikających z nich wnioskach,
  5. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  6. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  7. udzielanie upoważnień zgodnie z art. 57 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa.Skarbnik Województwa wykonuje swoje zadania przy pomocy Departamentu Budżetu i Finansów.

    Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego