Celsa Huta Ostrowiec, inwestycje na drogach i kolei tematami obrad WRDS

Celsa Huta Ostrowiec, inwestycje na drogach i kolei tematami obrad WRDS

W Filharmonii Świętokrzyskiej odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Ponad 20 członków Rady dyskutowało o projekcie Świętokrzyskiego Planu Działań na rzecz zatrudnienia, inwestycji na drogach krajowych w naszym województwie oraz Planie Kolejowym do 2023 roku. Niezwykle istotną kwestią były również problemy funkcjonowania hutnictwa stali. Posiedzeniu przewodniczył marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas, a uczestniczył w nim również wicemarszałek województwa, Jan Maćkowiak.

Marszałek przywitał przybyłych członków Rady oraz gości posiedzenia. – Spotykamy się w szczególnym, przedświątecznym czasie, dlatego chcę już na wstępie życzyć państwu zdrowych i pogodnych świąt, a dziś dobrego obradowania. Rozpatrujemy dziś wiele ważnych kwestii dla naszego regionu, a harmonogram prac mamy dość intensywny – powiedział Adam Jarubas.

Podczas posiedzenia uchwalono regulamin Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, wręczono również akty powołania członkom nieobecnym na posiedzeniu inauguracyjnym.

Ważnym punktem obrad było omówienie problemów funkcjonowania hutnictwa stali.

– Dziękujemy za umożliwienie nam obecności na dzisiejszym posiedzeniu. Sektor stalowy przeżywa bardzo trudne chwile na świecie, a jest on bardzo ważny zarówno dla Europy, jak i Polski. Nasza huta jest niezwykle istotna dla regionu, w którym się znajdujemy. Rozwijamy się, inwestujemy, ale niezależnie od tego, borykamy się z problemami, które wymagają wsparcia na najwyższych szczeblach. Mamy do czynienia z nieuczciwym importem z krajów trzecich, zauważamy również, iż mamy zbyt wysokie koszty w stosunku do konkurentów z innych krajów. Zwróciliśmy się o rozpatrzenie tej sytuacji, aby ustrzec się przed poważnymi konsekwencjami. Prosimy państwa o wsparcie naszych działań zmierzających do rozwoju regionu – mówił Juan Antonio Veristain, dyrektor generalny CELSA Huta Ostrowiec.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego opracowała specjalne stanowisko, w którym odniosła się do problemów funkcjonowania Celsa Huty Ostrowiec oraz koniecznych działań, niezbędnych do podjęcia dla poprawy jej sytuacji.

– Spotkaliśmy się przedwczoraj i uruchomiliśmy szybką ścieżkę naszego postępowania. Wiemy, że temat ten będzie podjęty na najbliższym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, dlatego zaproponowaliśmy, by przygotować projekt stanowiska odnoszącego się do tej kwestii. Ostrowiec to Celsa, a Celsa to Ostrowiec i większe problemy w funkcjonowaniu huty byłyby ogromnym uszczerbkiem dla całego regionu. W stanowisku zaproponowaliśmy m.in. 5 konkretnych propozycji zmian legislacyjnych  – mówił Aleksander Kabziński, prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw, członek prezydium Rady.

Członkowie WRDS jednogłośnie przyjęli projekt stanowiska, w którym czytamy iż „Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego zwraca się z wnioskiem do Rady Dialogu Społecznego o podjęcie działań szczególnie ważnych dla funkcjonowania Celsa Huty Ostrowiec, ale i funkcjonowania hutnictwa w Polsce”. Jako obszary zagrożeń wymagające podjęcia niezwłocznych działań wskazano zagrożenia ze strony hut spoza Unii Europejskiej, w szczególności z Białorusi i Chin, osłabiającą międzynarodową pozycję konkurencyjną hutnictwa w Polsce strukturę kosztów energii elektrycznej, ryzyko w kontekście planowanego wprowadzenia nowej dyrektywy ETS, ryzyko odrodzenia przestępczości podatkowej oraz wyzwania w zakresie polityki zatrudnienia.

Rada pozytywnie zaopiniowała również projekt Świętokrzyskiego Planu Działań na rzecz zatrudnienia na rok 2016, który przedstawił dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, Arkadiusz Piecyk.

– Plan wypełnia wszelkie zapisy dotyczące strategii rozwoju województwa oraz analizę strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do 2020 roku. Odnosimy się również do strategii innowacyjności. Chcemy nim poprawić dostępność kształcenia ustawicznego, wspierać bezrobotnych z terenów wiejskich w szukaniu pracy. Naszymi priorytetami są w tym planie wsparcie osób długo pozostających bez zatrudnienia, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr, rozwój przedsiębiorczości i szkolnictwa zawodowego. Realizowany będzie m.in. program praca dla młodych, dotyczący osób poniżej 30. roku życia. Pierwsze 12 miesięcy zatrudnienia takich osób będzie refundowanych pracodawcy. Duży nacisk położyliśmy również na diagnozę rynku pracy – mówił Arkadiusz Piecyk, który podkreślił również, że w ciągu ostatniego roku w naszym województwie spadła o ponad 9 tys. liczba osób bezrobotnych, a bezrobocie wynosi 12,5% i jest najniższe od 1999 roku. Więcej jest również ofert pracy w sektorze prywatnym.  

Realizację inwestycji na drogach krajowych w naszym regionie przedstawił natomiast Krzysztof Strzelczyk, dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach.

– Obecnie w realizacji są inwestycje na 41,5 km dróg. Przetargi ogłoszone są na inwestycje na 7,6 km dróg, a w przygotowaniu mamy inwestycje na 161,5 km dróg w województwie świętokrzyskim. Aktualnie realizowane są inwestycje na drodze krajowej numer 7, a w naszych planach są inwestycje na odcinkach od granicy województwa do Skarżyska – Kamiennej, odcinek Chęciny – Jędrzejów oraz od Jędrzejowa do granicy województwa. W programie znajduje się również droga S74, która ma być realizowana w dwóch odcinkach od granicy województwa świętokrzyskiego do Przełomu/Mniowa oraz Przełom/Mniów – Kielce. Planowane jest również stworzenie obwodnic Opatowa, Ostrowca Świętokrzyskiego, Wąchocka i Morawicy – mówił Krzysztof Strzelczyk.

Poruszona została również kwestia Krajowego Planu Kolejowego do 2023 roku.

– W trakcie tego roku będą wykonywane prace na linii 61, na której wymienione zostaną m.in. rozjazdy, szyny, podkłady, a na przejazdach kolejowych, na których nie ma wystarczającej widoczności dla użytkowników dróg, wybudowane zostaną drogi alternatywne do dwóch innych, już istniejących przejazdów. W 2017 roku przewidywane są prace na Centralnej Magistrali Kolejowej – wymieniona zostanie nawierzchnia na dwóch stacjach – Olszamowice i Włoszczowa. Dzięki pracom na tej drugiej stacji, w 2018 roku będzie możliwe rozpoczęcie budowy łącznicy Czarnca – Włoszczowa Północ – mówił Krzysztof Krawiec, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach.

Rada podjęła decyzję o przygotowaniu projektu stanowiska w przedmiocie wpisania modernizacji linii kolejowej numer 8 (Kielce – Kozłów) na listę podstawową Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.

– Trasa numer 8 nigdy nie straci statutu głównego połączenia kolejowego Kielc na północ, z Warszawą. Jest ona dla nas jednym z priorytetów – mówił marszałek Adam Jarubas.

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. Na mocy Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego z lipca tego roku, zastąpiły one działające dotychczas Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego (WKDS). Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, które zostało zlecone Marszałkowi Województwa.

Do kompetencji Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego należą: wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa, opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych zadań, rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego, przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych oraz rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego.