Obradowały komisje rolnictwa i budżetu

Obradowały komisje rolnictwa i budżetu

Podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Skarżyskiemu. Członkowie Komisji Rolnictwa Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska rekomendowali Sejmikowi organizację konkursu ekologicznego „Piękna i przyjazna dla środowiska Wieś Świętokrzyska”.

 

Obradom Komisji Rolnictwa Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska  przewodniczył Wojciech Borzęcki.
Radni większością głosów poparli organizację konkursu „Piękna i przyjazna dla środowiska Wieś Świętokrzyska”. – Jest to konkurs adresowany do gmin, które muszą zgłosić do konkursu jedną wieś położoną na swoim terenie. Będzie on przebiegał dwuetapowo, a jego celem jest pobudzenie myślenia lokalnego, promowanie walorów przyrodniczych, turystycznych, wypoczynkowych, rekreacyjnych wsi województwa świętokrzyskiego, rozwój infrastruktury, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz podniesienie świadomości w zakresie estetyki otoczenia i znaczenia walorów środowiskowych – mówił Sławomir Neugebauer, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

Pula nagród w konkursie wyniesie 150 tys. a ich fundatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, który będzie współorganizatorem konkursu.

Podczas obrad Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego radni zaopiniowali projekty uchwał Sejmiku w sprawie udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej. Ma ona zostać   przeznaczona na pokrycie w 2014 r. kosztów wynagrodzeń, w tym pochodnych oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników pedagogicznych Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej, wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej.

O szczegółach pomocy mówiła Katarzyna Ziółkowska, zastępca dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. – Pomoc będzie miała formę dotacji celowej w wysokości 220 723,36 zł, a szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasad rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Skarżyskim – mówiła dyrektor Ziółkowska. 
Radni pozytywnie również zaopiniowali projekty dotyczące zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2028 oraz zmiany w budżecie województwa na 2014 rok.