KOMUNIKAT PRASOWY związany z planowaną na dzień 11.10.2019 r. blokadą ruchu na DW 7

KOMUNIKAT PRASOWY związany z planowaną na dzień 11.10.2019 r. blokadą ruchu na DW 7

W związku z informacjami medialnymi o planowanej przez mieszkańców miejscowości Radkowice blokadzie ruchu w dniu 11.10.2019 roku na drodze wojewódzkiej nr 763, informuję że rozumiejąc uciążliwość wzmożonego ruchu samochodów ciężarowych dla mieszkańców w/w miejscowości, w pełni popieram starania o ograniczenie przejazdu samochodów na DW 763.


Informuję również, że wspólnie z grupą zainteresowanych podmiotów, podjęliśmy szereg działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa drogowego na wskazanej drodze, do których zaliczyć należy:
1) Spotkanie w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 25 września br. z uwagi na pełniony zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym nadzór Wojewody nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich. Wśród wspólnych ustaleń uczestników należy m.in. budowa stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu (wniosek o zabezpieczenie środków na w/w zadanie Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich złożył w Urzędzie Marszałkowskim w dn. 3.10.2019 roku i jest on w trakcie procedowania). Powyższe zagwarantuje 24-godzinny bieżący monitoring pojazdów i rejestrację tych, których całkowita rzeczywista masa przekracza dopuszczalne normy.
2) Sprawa ruchu na DW 763 jest zlecona przez Komendę Wojewódzką Policji pod bieżący nadzór Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, a w szczególności do realizacji przez grupę „SPEED” Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Kielcach.
3) Cykliczne kontrole na wskazanym odcinku drogi prowadzi Świętokrzyski Wojewódzki Inspektorat Ruchu Drogowego w Kielcach.
4) Na dzień 16.10.2019 roku zwołane jest spotkanie Komisji ds. Inżynierii Ruchu Drogowego na drogach wojewódzkich, której zadaniem jest szczegółowe zbadanie warunków bezpieczeństwa ruchu na wskazanej drodze. Powyższe odbędzie się z udziałem przedstawicieli KWP w Kielcach, ŚWITD w Kielcach oraz ŚZDW w Kielcach.
5) Dodatkowo na moją prośbę Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zlecił wykonanie dokumentacji i analizy w zakresie stanu technicznego i warunków bezpieczeństwa ruchu na wiadukcie nad przejazdem kolejowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 763 w miejscowości Brzeziny, z terminem wykonania zamówienia do 31.10.2019 roku.
Zaznaczyć również należy, że sprawa jest przedmiotem działania nadzorczego przez Panią Agatę Wojtyszek Wojewodę Świętokrzyskiego i ufam, że wielotorowe działanie pozwoli nam na wyeliminowanie zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzkiego.

Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa Świetokrzyskiego