Obradował Komitet Monitorujący RPO WŚ

Obradował Komitet Monitorujący RPO WŚ

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Obradom przewodniczył Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa.

Podczas posiedzenia przedstawiona została informacja na temat aktualnego stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Podjęte zostały również uchwały, m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego za II półrocze 2013 roku z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz pozytywnego zaopiniowania decyzji Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w sprawie przesunięcia środków z Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na realizację Działania 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw.