Sejmik ustalił skład komisji i ich przewodniczących

Sejmik ustalił skład komisji i ich przewodniczących

Podczas II Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, która odbyła się w poniedziałek, 8 grudnia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, radni wybrali członków komisji stałych i ich przewodniczących. Udzielili również pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego.

 

Najważniejszym punktem obrad było ustalenie składów i przewodniczących komisji stałych Sejmiku. Minimalną liczbę członków komisji ustalono na 7, a maksymalną na 9.

– Podejmujemy dziś bardzo istotne decyzje, dlatego zwołaliśmy tę sesję tak szybko. Wybór składów komisji to niezwykle ważna kwestia, gdyż to właśnie w komisjach toczą się merytoryczne dyskusje radnych, konsultacje z podmiotami czy pracownikami Urzędu Marszałkowskiego. Cieszę się, że nie było tu żadnych spornych kwestii i sprawnie dokonaliśmy wyboru – powiedział po zakończeniu głosowań Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Arkadiusz Bąk.

Radni przy wyborze członków i przewodniczących wszystkich komisji byli jednogłośni, oto składy komisji ustalone podczas sesji:

Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą
Beata Napierała
Piotr Żołądek
Krystian Jarubas
Mieczysław Sas
Grzegorz Świercz
Bartłomiej Dorywalski
Bogdan Latosiński
Henryk Milcarz
Przewodniczący: Grzegorz Gałuszka

Komisja Budżetu i Finansów
Beata Napierała
Izydor Grabowski
Jan Maćkowiak
Bogusława Wypych
Kazimierz Kotowski
Janusz Koza
Bogdan Latosiński
Bartłomiej Dorywalski
Przewodnicząca: Małgorzata Stanioch

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Sławomir Marczewski
Izydor Grabowski
Tadeusz Kowalczyk
Małgorzata Stanioch
Marek Strzała
Andrzej Kryj
Andrzej Pruś
Przewodniczący: Grzegorz Świercz

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny
Grzegorz Gałuszka
Leszek Wawrzyła
Arkadiusz Bąk
Piotr Żołądek
Grigor Szaginian
Waldemar Wrona
Andrzej Kryj
Przewodniczący: Sławomir Marczewski

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
Mieczysław Sas
Wiesław Stępień
Tadeusz Kowalczyk
Piotr Żołądek
Grigor Szaginian
Mieczysław Gębski
Andrzej Pruś
Henryk Milcarz
Przewodniczący: Wojciech Borzęcki

Komisja Samorządu Terytorialnego
Andrzej Swajda
Wojciech Borzęcki
Jan Maćkowiak
Krystian Jarubas
Wiesław Stępień
Arkadiusz Bąk
Waldemar Wrona
Janusz Koza
Przewodniczący: Bartłomiej Dorywalski

– Priorytetem komisji będzie zwiększenie możliwości pozyskania inwestorów oraz wzmacnianie i poszerzanie stref ekonomicznych. Będziemy chcieli dobrze podzielić środki unijne i kontynuować zrównoważony rozwój województwa – powiedział przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Grzegorz Gałuszka.

– Środki z nowej perspektywy finansowej mają być przeznaczane w dużej części na rozwój kapitału ludzkiego i chcemy je dobrze wykorzystać. Bardzo ważne będzie szkolnictwo zawodowe, które będziemy wspierać. Mam nadzieję, że moje doświadczenie pomoże mi w prowadzeniu posiedzeń tej komisji – powiedziała Małgorzata Stanioch, przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Radni przyjęli również projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych.

Ważnym punktem było również przyjęcie uchwały o udzieleniu przez Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej Gminie Kielce, Powiatowi Kieleckiemu i Powiatowi Ostrowieckiemu. Łączna kwota blisko 380 tys. złotych ma zostać przeznaczona na wyposażenie laboratoriów na potrzeby utworzenia kierunków “Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” w trzech szkołach w związku z projektem „PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Koszt inwestycji w każdej z trzech jednostek to ponad 126 tys. złotych.

Radni dokonali również niezbędnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2028 oraz budżecie województwa na rok 2014 w związku z podjętymi uchwałami.