Szereg spotkań i konsultacji w Brukseli delegacji województwa świętokrzyskiego

Szereg spotkań i konsultacji w Brukseli delegacji województwa świętokrzyskiego

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik w Brukseli prowadził rozmowy z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, Polską Akademią Nauk oraz Ambasadą RP. Spotkania dotyczyły konsultacji na temat nowej perspektywy finansowej po 2020 roku. W konsultacjach brał udział także Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

 

 
Celem spotkań było omówienie najnowszych informacji w zakresie tworzenia nowej polityki UE
po roku 2020. Szczególną uwagę poświęcono kwestii zabiegania o uwzględnienie interesu polskich regionów w tworzonej legislacji europejskiej dot. polityki przemysłowej oraz związanej ze wsparciem innowacyjności.

15 marca odbyło się spotkanie z Grzegorzem Drozdem z Dyrekcji Generalnej  ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP, Komisji Europejskiej. Tematem rozmów było wsparcie rozwoju przemysłu na poziomie regionalnym w latach 2014-2020 oraz w nowej perspektywie finansowej UE. Dyskutowano nt. dostępnych, efektywnych mechanizmów uwzględniania perspektywy polskich regionów i przedsiębiorstw w procesie tworzenia podstaw programowych dla nowych narzędzi wsparcia rozwoju przemysłu w UE. Podkreślono szczególną rolę podejmowania wysiłków instytucjonalnych i bezpośrednio prowadzonych przez przedstawicieli przemysłu regionalnego w procesach konsultacji legislacyjnych prowadzonych przez instytucje europejskie, jako istotny, efektywny element wpływu na przyjmowane w Brukseli kierunki działań związanych ze wsparciem rozwoju przemysłowego w regionach.

W spotkaniu zorganizowanym przez Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli,  w ramach cyklu „Kawa z ekspertem”, uczestniczyło prawie 30 osób, reprezentujących polskie biura regionalne, biura eurodeputowanych i innych instytucji. Obecne też były władze regionu dolnośląskiego, pod przewodnictwem Tadeusza Samborskiego, członka Zarządu Województwa.

Gościem przedstawicieli województwa świętokrzyskiego był  Michał Spiechowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Pracowników Instytucji Międzynarodowych – Network PL, jednocześnie ekspert Komisji Europejskiej ds. Przemysłu. Rozmawiano o współpracy Network PL z Biurem Regionalnym Woj. Świętokrzyskiego, jako liderem po stronie polskich regionów, w procesach związanych z podejmowaniem wymiernych działań operacyjnych, mających wpływ na uwzględnianie strategicznych interesów polskich regionów w Brukseli, np. w zakresie monitorowania prac związanych z tworzeniem nowej Polityki Spójności UE po roku 2020. Dyskutowano także nad rozwijaniem współpracy bezpośredniej przedstawicielstw polskich instytucji w Brukseli w kontekście wielostronnych, skoordynowanych działań mających za zadanie realizację ogólnopolskich celów strategicznych w UE.

Tego samego dnia przeprowadzono spotkanie z eurodeputowanymi Parlamentu Europejskiego z okręgu świętokrzysko-małopolskiego, Czesławem Siekierskim oraz Bogdanem Wentą. Tematem dyskusji było prowadzenie bieżących prac legislacyjnych w Parlamencie Europejskim, związanych z rozwojem gospodarczym Unii Europejskiej. Szczególną uwagę poświęcono procesom tematycznym, mającym bezpośredni wpływ na wsparcie rozwoju gospodarki regionu świętokrzyskiego. Zobowiązano się także do dalszego rozwijania o kolejne obszary tematyczne, współpracy bezpośredniej Posłów Parlamentu Europejskiego z Biurem Regionalnym Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli.  

16 marca br. w siedzibie biura Polskiej Akademii Nauk w Brukseli, doszło do spotkania z Justyną Szady, ekspertką PAN, w zakresie programu Horyzont 2020, największego w historii UE narzędzia programowego wspierającego badania naukowe i rozwój innowacyjności, o budżecie 80 mld euro w latach 2014-2020. Głównym celem spotkania z przedstawicielami władz regionu, było zwiększenie zainteresowania udziałem  w programie H2020, podmiotów z terenu województwa świętokrzyskiego. Przypominamy, iż o finansowanie projektów w programie starać się mogą nie tylko uczelnie wyższe, czy przedsiębiorstwa, ale także jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty.

Marek Szczepanik, wraz z delegacją regionu, zostali także podjęci przez Artura Harazima, Ambasadora RP w Królestwie Belgii.  Tematem rozmów były kwestie dalszego rozwijania współpracy Ambasady RP oraz Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, przy organizacji wydarzeń merytorycznych oraz inicjatyw promocyjnych na rzecz wspierania rozwoju marki województwa świętokrzyskiego w Belgii.

W spotkaniach uczestniczyli także: Wojciech Legawiec, prezes Uzdrowiska Busko – Zdrój; Mirosław Fucia, prezes Grupy Producenckiej Sielec, Paulina Wypychowska, Uzdrowisko Busko – Zdrój,  oraz Krzysztof Wójcik, kierownik Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, funkcjonującego w ramach Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ.