Odznaka

Trwa nabór wniosków o nadanie Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego

Do 30 września 2019 r. można składać wnioski o nadanie Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. Jest to szczególne wyróżnienie ustanowione przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego za zasługi w działalności państwowej i społecznej na rzecz rozwoju naszego regionu.

Odznaka może być nadawana osobom fizycznym i prawnym, organizacjom społecznym, związkom zawodowym, pracodawcom, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, miejscowościom i innym podmiotom, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną i polityczną bądź inną zasłużyły się dla Województwa Świętokrzyskiego.

Odznaka może być nadana w szczególności:

  1. za zasługi w dziedzinie rozwoju społeczno – gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego,
  2. za zasługi w dziedzinie nauki i oświaty, kultury i sztuki związane z Województwem Świętokrzyskim,
  3. za zasługi w dziedzinie badań naukowych,
  4. za zasługi w dziedzinie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, obronności i przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym,
  5. za zasługi w dziedzinie rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego,
  6. za zasługi w dziedzinie popularyzacji walorów i osiągnięć Województwa Świętokrzyskiego na arenie krajowej i międzynarodowej.

Odznakę nadaje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego na wniosek Komisji Odznaki, która może wystąpić o uhonorowanie 10 pretendentów w trakcie roku kalendarzowego.

Uchwała Nr XXXII/586/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała Nr XXXII/586/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia nie przewiduje możliwości przyznania odznaki jako wyróżnienia pośmiertnego.

Pobierz Uchwałę Nr XXXII/586/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Wnioski o nadanie odznaki

Wnioski o nadanie odznaki należy składać:

  • osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, pokój nr 13, parter, budynek C2, al. IX Wieków Kielc 3,
  • przesłać na adres: Kancelaria Ogólna Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. Na kopercie powinien znaleźć się dopisek: Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego. Konieczne jest również dostarczenie wniosku w wersji elektronicznej na adres poczty e-mail: odznaka@sejmik.kielce.pl (w terminie jw.).
    Uzasadnienie wniosku nie powinno przekraczać dwóch stron formatu A4. Rekomenduje się redagowanie treści czcionką Times New Roman: rozmiar 14 pkt, interlinia: 1,5. Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest wyrażenie zgody przez osobę fizyczną, pretendującą do odznaki, na złożenie wniosku o nadanie odznaki oraz przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu przyznania odznaki.