Wieloosobowe Stanowisko ds. Organizacyjnych i Finansowych

Do podstawowego zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska ds. Organizacyjnych i Finansowych należy w szczególności:

 • opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych dotyczących działania departamentu;
 • opracowywanie informacji o działaniach prowadzonych w departamencie w okresie między sesjami sejmiku;
 • przygotowywanie informacji zbiorczych z zakresu działania departamentu oraz podległych jednostek, dotyczących programów realizowanych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego;
 • przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski obywateli oraz na interpelacje radnych w zakresie spraw prowadzonych w departamencie;
 • prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ryzykiem w departamencie, sporządzanie arkuszy identyfikacji oraz raportów z zaistniałych ryzyk w departamencie i podległych jednostkach;
 • sporządzanie planów kontroli zewnętrznych i wewnętrznych oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji;
 • przygotowywanie zakresów czynności pracowników departamentu oraz prowadzenie innych spraw pracowniczych, we współpracy z komórką urzędu właściwą ds. kadr;
 • koordynowanie spraw związanych z archiwizowaniem dokumentów wytworzonych w departamencie, współpraca w tym zakresie z Archiwum Zakładowym;
 • przygotowywanie pełnomocnictw do kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną dla dyrektorów szkół i jednostek oświaty podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego;
 • współpraca z Biurem Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji w sprawach dotyczących ochrony i dostępu do informacji niejawnych, szkoleń, gier obronnych, zasad przetwarzania danych osobowych itp.; opracowywanie informacji dotyczących tej tematyki;
 • bieżąca współpraca z administracją rządową i samorządową, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oświaty oraz innymi departamentami i komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie prowadzonych spraw;
 • realizacja budżetu województwa w części dotyczącej oświaty i wychowania;
 • współpraca z wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oświaty w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność oraz na realizację zadań inwestycyjnych;
 • bieżący nadzór nad realizacją budżetu w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oświaty;
 • prowadzenie kontroli problemowych w zakresie celowości i zasadności wydatkowania przyznanych środków celowych przyznanych podległym jednostkom (w zakresie wydatków inwestycyjnych);
 • opracowywanie planów oraz sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wnioskowanie do zarządu województwa o dodatkowe środki na bieżące funkcjonowanie wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oświaty;
 • uzgadnianie sprawozdań z realizacji planów finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oświaty;
 • przygotowywanie informacji dla potrzeb zarządu województwa oraz komisji problemowych sejmiku z zakresu prowadzonych spraw;
 • koordynowanie spraw związanych z odbywaniem staży i praktyk w departamencie, opracowywanie programów stażu stażystów oraz kart praktykantów.