O informatyzacji placówek medycznych na Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

W trybie zdalnym 19 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W obradach uczestniczył wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Marek Bogusławski.


Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Waldemar Wrona.

Radni zaopiniowali projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok.

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej I Spraw Rodziny Przewodniczył Waldemar Wrona
Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny przewodniczył Waldemar Wrona

 

 

Zapoznali się także z informacją dotyczącą projektu „Informatyzacja placówek medycznych Województwa Świętokrzyskiego”. Projekt jest odpowiedzią na regulacje „e-zdrowia”. Biorą w nim udział wojewódzkie i powiatowe Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Koordynatorem działań związanych z przygotowaniem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Projekt jest realizowany w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.