!!! Aktualizacja regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

!!! Aktualizacja regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (Instytucja Organizująca Konkurs) informuje, że w dniu 15 lipca 2019 r. został zaktualizowany regulamin konkursu nr RPSW.08.05.01-IZ.00-26-264/19. Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu, pierwotnie zaplanowany od dnia 8.07.2019 r. do 16.07.2019 roku, został wydłużony do dnia 19.07.2019 roku.

Aktualizacja regulaminu spowodowana jest wydłużeniem terminu naboru wniosków o dofinansowanie  i wynika z postulatów Beneficjentów zgłaszanych w związku ze złożonością zakresu działań możliwych do realizacji w ramach niniejszego Poddziałania. Mając na uwadze powyższe, IOK zdecydowała o wydłużeniu terminu na składanie wniosków o dofinansowanie do dnia 19 lipca 2019 r. Pierwotny termin naboru wniosków planowany był od dnia 08.07.2019 r. do dnia 16.07.2019 r. Załączniki do przedmiotowego regulaminu konkursu nie ulegają zmianie.

Wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone do przedmiotowego dokumentu zawarte zostały w załączonej Tabeli zmian i obowiązują od dnia 15.07.2019 r.

Zaktualizowany Regulamin konkursu dla Poddziałania 8.5.1 wraz z tabelą zmian jest dostępny na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020 (link: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/index.php/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow) oraz w wersji papierowej w sekretariacie (I piętro – pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.