Osoby przemawiają do mikrofonów

Na Konwencie Marszałków w Sandomierzu o środkach unijnych dla regionów w nowej perspektywie finansowej

Uczestnicy II posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP w Świętokrzyskiem, obradujący w Sandomierzu pod przewodnictwem marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, kontynuowali podjęty wcześniej temat dotyczący postępów w pracach nad przygotowaniem nowej unijnej perspektywy finansowej w latach 2021 – 2027. W dyskusji na ten temat uczestniczyli m. in. przedstawicielka Komisji Europejskiej Emma Toledano Laredo oraz minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Podczas posiedzenia rozmawiano o głównych obszarach, wokół których toczą się negocjacje dokumentów na nową perspektywę finansową Unii Europejskiej w latach 2021-2027.

– Samorządom województw zależy na sprawnym przeprowadzeniu procesu negocjacji i osiągnięciu dobrego kompromisu w kwestiach, na których będą się koncentrować rozmowy. Umożliwi nam to rozpoczęcie wielu ważnych dla nas przedsięwzięć – podkreślał wagę tej kwestii prowadzący obrady marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Priorytety polityki spójności na lata 2021-2027, uwagi Komisji Europejskiej do programów regionalnych oraz postępy w negocjacjach programów i Umowy Partnerstwa omówiła przedstawicielka Komisji Europejskiej Emma Toledano Laredo, dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Przypomniała, że Komisja Europejska jest na końcowym etapie negocjacji dotyczących umowy partnerskiej z Polską, finalizowane są też uwagi i komentarze Komisji dotyczące programów regionalnych.

Przedstawicielka Komisji Europejskiej podkreśliła, że jest pod wrażeniem reakcji Polski na kryzys związany z wojną w Ukrainie oraz skali pomocy udzielanej uchodźcom.

– Dziękuję regionom, które planują wykorzystać zasoby dostępne w ramach polityki spójności do realizacji wyzwań związanych z integracją uchodźców ukraińskich. Zapewniam, że Unia Europejska reaguje bardzo szybko na pojawiające się problemy, czy to związane z pandemią, czy z kryzysem wywołanym wojną w Ukrainie. Są propozycje zakładające pewną elastyczność w wykorzystywaniu funduszy czy większe prefinansowanie – mówiła Emma Toledano Laredo, dziękując województwom za przesłanie propozycji projektów programów i zapewniając, że Komisja Europejska postara się szybko odpowiedzieć na otrzymane propozycje modyfikacji.

– Oczekujemy, że programy regionalne na lata 2021–2027 będą przedstawiać bardzo konkretne, celowe odpowiedzi na wszystkie problemy związane z przejściem na zieloną i cyfrową gospodarkę. Programy te mają również podkreślać potrzebę polepszenia wyników innowacyjnych polskiego gospodarki. Nie jesteśmy w takiej samej sytuacji jak w poprzednim okresie programowania, musimy odpowiadać na nowe wyzwania, które przed nami stoją, wyzwania związane z pandemią i sytuacją w Ukrainie – dodała Emma Toledano Laredo z Komisji Europejskiej.

Zdjęcia, materiały wideo z obrad 

Zaznaczyła, że w latach 2021- 2027 w kontekście pracy na kształtem nowych programów regionalnych bardzo istotne jest m. in. szczególne wsparcie również takich obszarów jak środowisko, promowanie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zwiększenie wydatków na bioróżnorodność. W związku z sytuacją w Ukrainie niezwykle pilna staje się kwestia redukowania zależności krajów Unii od paliw kopalnianych i ropy oraz dekarbonizacja sektora transportowego, przy wspieraniu rozwoju zrównoważonego transportu publicznego.

Uczestniczący zdalnie w posiedzeniu minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda przypomniał założenia Krajowego Planu Odbudowy, który ostatnio został zaakceptowany przez Komisję Europejską i którego realizacja również ma przełożyć się na poprawę poziomu życia obywateli.

– To wielki sukces negocjacyjny. Celem zaplanowanych w ramach KPO reform oraz inwestycji jest przede wszystkim promowanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, przez zwiększenie odporności i gotowości na wypadek sytuacji nieprzewidywalnych i kryzysowych – mówił minister Grzegorz Puda.

Dodał, że wynegocjowane środki w kwocie 158,5 mld zł zostaną zainwestowane w sposób ściśle określony w Programie, m. in. na polepszenie dostępu najmłodszych dzieci do opieki żłobkowej i przedszkolnej, poprawę stanu środowiska, poprzez dalsze wspieranie wymiany szkodliwych dla środowiska źródeł ciepła, a także poprawę zdrowia obywateli czy dostępu do nowych technologii.

Galeria zdjęć