Na Komisji Rewizyjnej o stanie województwa i wykonaniu budżetu za 2018 rok

Na Komisji Rewizyjnej o stanie województwa i wykonaniu budżetu za 2018 rok

Radni Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowali Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok, który będzie przedmiotem debaty podczas sesji absolutoryjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a także wykonanie budżetu województwa za 2018 rok. Przyjęli ponadto wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Województwa z tytułu wykonania budżetu za rok ubiegły. Obradom Komisji przewodniczyła Agata Binkowska, a w posiedzeniu uczestniczyli wicemarszałek Renata Janik, członkowie Zarządu Województwa Marek Bogusławski i Mariusz Gosek oraz dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.


Radni Komisji pozytywnie zaopiniowali Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok przedstawiony przez Jacka Sułka, dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Dokument, przyjęty wcześniej uchwałą Zarządu Województwa, stanowi podsumowanie jego działalności w roku poprzednim. W opracowaniu można znaleźć szereg informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, procesów demograficznych, rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, czy infrastruktury publicznej. Wśród zjawisk negatywnych raport zwraca uwagę m. in. na niekorzystne trendy demograficzne w województwie świętokrzyskim w ostatnich latach czy niewystarczającą infrastrukturę drogową, mimo licznych inwestycji, które były i są realizowane. Zjawiskiem pozytywnym jest m. in. znalezienie się województwa świętokrzyskiego w pierwszej piątce województw w kraju pod względem wzrostu liczby nowych firm. W latach 2013-2018 dynamika tego wzrostu wynosiła 11,71% (5. miejsce). W 2018 r. zarejestrowano 10 677 jednostek gospodarczych. Raport prezentuje również strategie, programy oraz przedsięwzięcia realizowane przez Samorząd Województwa, stwierdzając, że wszystkie one przyczyniały się do osiągnięcia założeń Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku (SRWŚ). Jak podkreślono w dokumencie, „Województwo Świętokrzyskie, pomimo postępów poczynionych w minionych latach, w dalszym ciągu pod względem wielu istotnych wskaźników obrazujących poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego, zajmuje odległe miejsca względem innych polskich regionów mimo, że na terenie województwa prowadzi się liczne inwestycję, które przyczyniają się szeroko pojętej poprawy warunków życia mieszkańców województwa”. W 2018 r. najwięcej działań samorządu województwa ukierunkowanych było na sferę społeczną, niwelowanie zróżnicowania w dostępie do usług publicznych oraz poprawę sytuacji na rynku pracy. Poza tym sukcesywnie poprawia się stan infrastruktury technicznej regionu oraz konkurencyjność rodzimych firm. Nad Raportem o stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok, Sejmik Województwa przeprowadzi debatę podczas sesji 19 czerwca 2019 r. przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

Img 60
Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok przedstawił Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego

Radni Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowali również wykonanie budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok. Rozpatrzyli Sprawozdanie finansowe Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, przedstawione przez Zbigniewa Radka reprezentującego Zespół Usług Finansowo-Księgowych Bilans Servis sp. z o. o. Z opinii tej wynika, że Sprawozdanie finansowe Województwa Świętokrzyskiego za rok ubiegły przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki za 2018 roku i pozostaje w zgodzie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2018 r. wraz z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego przedstawiła uczestnikom posiedzenia komisji skarbnik Województwa Świętokrzyskiego Maria Fidzińska-Dziurzyńska. Najważniejsze wskaźniki charakteryzujące budżet województwa za 2018 rok to m. in.: realizacja ważnych dla regionu inwestycji – 386 mln zł; nadwyżka operacyjna budżetu w kwocie 96,5 mln zł; wysokie (w porównaniu do lat ubiegłych) dochody województwa z udziału w podatkach CIT i PIT – 126,3 mln zł, jak również niższy niż planowano deficyt budżetu – 46,3 mln zł (wobec planowanego – 113 mln zł). Wykonano dochody budżetu województwa na poziomie 656 331 559,57 zł (wskaźnik wykonania planu – 95,9%). To najwyższy poziom dochodów uzyskanych w ciągu ostatnich trzech lat, dzięki wpływowi środków unijnych. Podobny wzrost nastąpił po stronie wydatków. Wykonane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 702 670 177,59 zł (wskaźnik wykonania planu – 88,1%). W strukturze wydatków aż 63,3% stanowiły wydatki w dziale transport i łączność, a więc m. in. na inwestycje drogowe. Na administrację publiczną przeznaczono 10,3% (76 192 680,58 zł), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 5,6%(42 648 554,53 zł), na oświatę i wychowanie 4,8% (38 073 171,00 zł), na pomoc społeczną i zadania w zakresie polityki społecznej 4,2% (na pomoc społeczną 5 432 550,00 zł, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27 675 859,00 zł), na ochronę zdrowia 4,1% (31 139 144,00 zł). Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa świętokrzyskiego za 2018 r. zostało pozytywnie, bez zastrzeżeń, zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach.

Komisja Rewizyjna również jednogłośnie przyjęła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Lokalizacja