Komisja Budżetu i Finansów przyjrzała się pracy departamentów UMWŚ

Komisja Budżetu i Finansów przyjrzała się pracy departamentów UMWŚ

Omówienie sprawozdań z realizacji dochodów i wydatków budżetowych za 2018 rok przedłożonych przez wybrane departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego było tematem posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się 6 czerwca 2019 r. Obradom przewodniczyła Magdalena Zieleń, a w posiedzeniu uczestniczyli wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek i dyrektorzy wybranych departamentów Urzędu Marszałkowskiego.


Radni Komisji zapoznali się z zakresem zadań realizowanych dochodów i wydatków przez poszczególne departamenty Urzędu Marszałkowskiego, ze szczególnych uwzględnieniem roku 2018.

O bieżącej pracy i problemach jednego z największych departamentów w Urzędzie Marszałkowskim – Departamentu Inwestycji i Rozwoju, który w swoich zadaniach ma m. in. koordynację realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, mówili dyrektor departamentu Jacek Sułek i jego zastępca Irena Sochacka. Dobiegający powoli końca proces wydawania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego przewidzianych dla województwa w ramach obecnej unijnej perspektywy finansowej jest czasem bardzo intensywnej pracy, zarówno dla instytucji zarządzających programem, jak i dla beneficjentów. Jak poinformował Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju, do Urzędu Marszałkowskiego wpływa coraz więcej wniosków od beneficjentów o wydłużenie terminów realizacji projektów do roku 2022. Dotyczy to zwłaszcza jednostek samorządu terytorialnego, które napotykają różnorodne problemy w realizacji projektów, dotyczące m. in. rozstrzygania przetargów na roboty budowlane, których ceny wzrosły w ostatnich latach. Jak podkreślał Jacek Sułek, jest to zjawisko niepokojące na finiszu realizacji RPOWŚ 2014-2020 i takie sytuacje będą wymagały szczególnej mobilizacji beneficjentów, by zdążyć z realizacją i rozliczeniem projektów w określonych ramach czasowych.

Uczestnicząca w posiedzeniu Komisji wicemarszałek województwa Renata Janik podkreśliła, że w związku z realizacją RPOWŚ 2014-2020, dużym sukcesem ostatnich miesięcy było stworzenie nowej formuły warunków ubiegania się o środki unijne dla przedsiębiorców, zwłaszcza dla tych najmniejszych, którzy w obecnym okresie programowania nie korzystali ze środków unijnych. Ta inicjatywa samorządu województwa została dostrzeżona i pochwalona przez przedstawicieli Komisji Europejskiej. W trzech konkursach skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw, przewidziano do rozdysponowania 100 mln złotych. W pierwszym konkursie przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać dofinansowanie do 55% kosztów kwalifikowanych. W drugim maksymalna intensywność dofinansowania wyniesie aż do 80% wartości kosztów kwalifikowanych do maksymalnie 200 tys. euro. Szczególnie interesujący jest trzeci konkurs, w którym znalazła się niestosowana dotychczas nowość. W jego ramach możliwe będzie dofinansowanie mikroprzedsiębiorstw z zastosowaniem maksymalnej kwoty wsparcia na poziomie 200 tys. złotych dla jednego przedsiębiorstwa. Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść aż 100% kosztów kwalifikowanych. – Przewidujemy, że ten konkurs będzie się cieszył dużą popularnością, dlatego planujemy wszelkie „oszczędności” powstałe w innych działaniach kierować właśnie na ten obszar – podkreślała wicemarszałek Renata Janik.

Galeria zdjęć