Obradowały Komisje: Budżetu oraz Skarg i Wniosków

Obradowały Komisje: Budżetu oraz Skarg i Wniosków

Radni Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zapoznali się z Raportem o stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok oraz sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za rok ubiegły. Obradom Komisji przewodniczyła Magdalena Zieleń, a w posiedzeniu uczestniczył członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek. Obradowała również Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pod przewodnictwem Pawła Krakowiaka.


Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za rok ubiegły przedstawiła radnym Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego skarbnik województwa Maria Fidzińska-Dziurzyńska. Najważniejsze wskaźniki charakteryzujące budżet województwa za 2018 rok to m. in. realizacja ważnych dla regionu inwestycji – 386 mln zł; nadwyżka operacyjna budżetu w kwocie 96,5 mln zł; wysokie (w porównaniu do lat ubiegłych) dochody województwa z udziału w podatkach CIT i PIT – 126,3 mln zł, jak również niższy niż planowano deficyt budżetu – 46,3 mln zł (wobec planowanego – 113 mln zł). Wykonano dochody budżetu województwa na poziomie 656 331 559,57 zł (wskaźnik wykonania planu – 95,9%). To najwyższy poziom dochodów uzyskanych w ciągu ostatnich trzech lat, dzięki wpływowi środków unijnych. Podobny wzrost nastąpił po stronie wydatków. Wykonane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 702 670 177,59 zł (wskaźnik wykonania planu – 88,1%). W strukturze wydatków aż 63,3% stanowiły wydatki w dziale transport i łączność, a więc m. in. na inwestycje drogowe. Na administrację publiczną przeznaczono 10,3% (76 192 680,58 zł), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 5,6%(42 648 554,53 zł), na oświatę i wychowanie 4,8% (38 073 171,00 zł), na pomoc społeczną i zadania w zakresie polityki społecznej 4,2% (na pomoc społeczną 5 432 550,00 zł, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27 675 859,00 zł), na ochronę zdrowia 4,1% (31 139 144,00 zł). Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa świętokrzyskiego za 2018 r. zostało pozytywnie, bez zastrzeżeń, zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach.

Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok przedstawił Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Dokument, przyjęty wcześniej uchwałą Zarządu Województwa, stanowi podsumowanie jego działalności w roku poprzednim. W pierwszej części przedstawiono również obszerną informację na temat sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, procesów demograficznych, rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, czy infrastruktury publicznej. Wśród zjawisk negatywnych raport zwraca uwagę m. in. na niekorzystne trendy demograficzne w województwie świętokrzyskim w ostatnich latach czy niewystarczającą infrastrukturę drogową, mimo licznych inwestycji, które były i są realizowane. Województwo świętokrzyskie zajmuje 13. miejsce w kraju pod względem liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON (113 717 podmiotów) oraz pod względem dynamiki wzrostu liczby przedsiębiorstw (3,49%). Takie samo miejsce zajmujemy pod względem wysokości PKB na jednego mieszkańca (dane za 2017 r.) Niepokojący jest fakt, że województwo świętokrzyskie ma najmniejszą w kraju liczbę podmiotów z kapitałem zagranicznym. Zjawiskiem pozytywnym jest m. in. znalezienie się województwa świętokrzyskiego w pierwszej piątce województw w kraju pod względem wzrostu liczby nowych firm. W latach 2013-2018 dynamika tego wzrostu wynosiła 11,71% (5. miejsce). W 2018 r. zarejestrowano 10 677 jednostek gospodarczych.

– Obraz, który wyłania się z Raportu wydaje się mało korzystny, ale na prezentowane wskaźniki nie do końca ma bezpośredni wpływ samorząd województwa. Zmiana tych wskaźników to nie jest kwestia jednego roku, tylko dłuższej perspektywy – podkreślał Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Druga część Raportu prezentuje strategie, programy oraz przedsięwzięcia realizowane przez Samorząd Województwa, stwierdzając, że wszystkie one przyczyniały się do osiągnięcia założeń Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku (SRWŚ). Jak podkreślono w dokumencie, „Województwo Świętokrzyskie, pomimo postępów poczynionych w minionych latach, w dalszym ciągu pod względem wielu istotnych wskaźników obrazujących poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego, zajmuje odległe miejsca względem innych polskich regionów mimo, że na terenie województwa prowadzi się liczne inwestycję, które przyczyniają się szeroko pojętej poprawy warunków życia mieszkańców województwa”. W 2018 r. najwięcej działań samorządu województwa ukierunkowanych było na sferę społeczną, niwelowanie zróżnicowania w dostępie do usług publicznych oraz poprawę sytuacji na rynku pracy. Poza tym sukcesywnie poprawia się stan infrastruktury technicznej regionu oraz konkurencyjność rodzimych firm.

Nad Raportem o stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok, Sejmik Województwa przeprowadzi debatę podczas sesji 19 czerwca 2019 r., przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

Radnym Komisji ponadto  przedstawione zostały projekty trzech uchwał dotyczące wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Skarbu Państwa praw własności nieruchomości lokalowych położonych w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika 2, zabudowanej nieruchomości położonej w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego 28a oraz zabudowanej nieruchomości położonej w Sandomierzu przy ul. Staromiejskiej 14. Nieruchomości te znajdują się w trwałym zarządzie Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w likwidacji. Stanowiły one siedziby jego oddziałów. Nieruchomości zostały nabyte przez Województwo Świętokrzyskie nieodpłatnie od Skarbu Państwa, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. w związku z przejęciem przez samorząd województwa zarządów melioracji i urządzeń wodnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Prawa wodnego, dotyczących melioracji i gospodarki wodami. Zgodnie z nowymi przepisami prawa dotyczącymi gospodarowania wodami, tj. ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, z dniem 1 stycznia 2018 r. powołana została państwowa osoba prawna – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, która przejęła dotychczasowe zadania w tym zakresie, realizowane między innymi przez marszałków województw. Darowizny na rzecz Skarbu Państwa zostaną przekazane przez Województwo Świętokrzyskie z przeznaczeniem na cel publiczny, tj. siedzibę jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentującego Skarb Państwa.

Z kolei radni Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas posiedzenia w dn. 12 czerwca 2019 r. rozpatrzyli skargę na Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w sprawie niewykupienia działki położonej w obrębie geodezyjnym Czekarzewice Drugie w Gminie Tarłów, która wpłynęła w tej sprawie ponownie. Skargę uznano za bezzasadną. Jak wyjaśnił Damian Urbanowski, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, przy realizacji inwestycji część działki została wydzielona pod drogę, natomiast właściciele oczekiwali, aby działka jako „resztówka” była wykupiona w całości. Z dokumentów i opinii prawnych wynika, że nie zachodzą przesłanki, by istniał obowiązek wykupienia tej działki. Radni odnieśli się również do wniosku w sprawie pomocy w otrzymaniu mieszkania socjalnego, uznając, że sprawa nie leży w kompetencjach samorządu województwa.

Lokalizacja