Obradowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Obradowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

W piątek,  8 listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa. Radni zapoznali się m.in. z informacjami na temat realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok oraz zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przedmiotem obrad radnych Komisji było:
– zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok.
– zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/86/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
– zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy nadanego uchwałą Nr XXXVIII/547/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 roku,
– zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach,
– zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Centrum Naukowo-Technologicznemu w Podzamczu,
– zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany składu komisji konkursowej powołanej Uchwałą Nr XI/149/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

Założenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok, przybliżyła Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Jak poinformowała, w ramach środków budżetu województwa na realizację Programu – 420 tys. złotych przeznaczone zostanie na zadania związane z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości, kwotą 200 tys. złotych wsparte zostaną nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, 2 mln złotych – upowszechnianie sportu, 70 tys. złotych – turystyka i krajoznawstwo, 300 tys. złotych – ochrona i promocja zdrowia, 100 tys. złotych – przeciwdziałanie narkomanii, 315 tys. złotych – działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 200 tys. złotych – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, 300 tys. złotych – pomoc społeczna, 100 tys. złotych – przeciwdziałanie przemocy, zaś na zadania z zakresu ekonomii społecznej przewidziano 20 tys. złotych. Na wszystkie te zadania zaplanowano ogółem kwotę 4 025 000 złotych. Jak podkreśliła Elżbieta Korus, zadania realizowane w ramach poszczególnych zakresów będą miały na celu włączenie organizacji pozarządowych w definiowanie problemów społecznych, poprawę warunków życia oraz dadzą możliwość poszerzenia aktywności społecznej wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Z kolei projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Centrum Naukowo-Technologicznemu w Podzamczu przedstawiła Bogumiła Niziołek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia. 

Galeria zdjęć

Lokalizacja