Obradowały Komisje: Skarg, Wniosków i Petycji oraz Rewizyjna

Obradowały Komisje: Skarg, Wniosków i Petycji oraz Rewizyjna

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przewodniczył Paweł Krakowiak, a Komisji Rewizyjnej – Agata Binkowska. W obradach uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś i wicemarszałek Marek Bogusławski.


Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zatwierdziła protokół kontroli przeprowadzonej przez jej przedstawicieli w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w zakresie gospodarki finansowej szpitala, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programu naprawczego. Protokół pokontrolny przedstawiła radna Magdalena Zieleń. Ze sformułowanych w nim wniosków wynika m. in., że realizowane w ostatnich latach w placówce programy naprawcze nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Zaleca się, by przyszłości programy takie były tworzone przez dyrekcję szpitala w większej kooperacji z Zarządem Województwa i Departamentem Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Należy przy tym zwrócić uwagę, by założenia programów były realne do wykonania. Zespół kontrolny podkreślił, że problemy finansowe placówki, i co za tym idzie, konieczność pokrywania straty przez samorząd województwa nie są jedynie skutkiem niewystarczających działań naprawczych czy złego zarządzania. Zespół zgodził się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2019 r., który orzekł o niekonstytucyjności przepisów nakazujących samorządom pokrywać straty szpitali, stwierdzając jednocześnie, że narastanie zadłużenia jednostek ochrony zdrowia ma w dużej mierze przyczyny obiektywne, zewnętrzne, świadczące o wadach mechanizmu finansowania ochrony zdrowia.

Komisja Rewizyjna zatwierdziła także protokół z przeprowadzonej przez siebie kontroli w zakresie realizacji uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podjętych od początku VI kadencji Sejmiku do 30 września 2019 r. Jak poinformował wiceprzewodniczący Komisji Grzegorz Banaś, skontrolowano kilkanaście uchwał, wybranych spośród kilkuset, a zespół kontrolny nie wniósł do nich żadnych uwag.

Radni Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przyjęli projekt uchwały Sejmiku, w którym nie uwzględnia się petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego, aby miejsca publiczne służące jako parkingi przed kościołami, cmentarzami oraz szpitalami były nieodpłatne oraz aby na terenie szpitali ceny sprzedawanych produktów żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach. Jak podkreślono w uzasadnieniu, samorząd województwa nie może wprowadzać aktów prawa miejscowego, które są niezgodne z obowiązującym prawem i naruszałyby zasadę swobody działalności gospodarczej, poprzez odgórną regulację cen. Również jeśli chodzi o opłaty parkingowe, to właściciele nieruchomości gospodarują nimi i ustalają wysokość opłat.