Spotkanie z przedstawicielami Banku Światowego

Spotkanie z przedstawicielami Banku Światowego

Polityki senioralnej i działań podejmowanych przez samorząd województwa w obszarze pomocy dla osób starszych dotyczyło spotkanie wicemarszałek Renaty Janik z przedstawicielami Banku Światowego, którzy w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzą badania nad potrzebami osób starszych, problemem opieki długoterminowej w Polsce, w tym także w województwie świętokrzyskim.

W spotkaniu uczestniczyła również dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Barbara Jakacka – Green, która przedstawiła zarówno prowadzone w tym obszarze badania, jak i podejmowane przez samorząd województwa inicjatywy, m.in. Świętokrzyską Kartę Seniora.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej prowadził także analizy dotyczące sytuacji seniorów: „Sytuacja i potrzeby osób starszych w województwie świętokrzyskim” oraz „Opiekunowie rodzinni osób starszych”. Materiały te stanowią bazę do stworzenia dalekosiężnej polityki senioralnej w regionie i skorelowanie jej z działaniami podejmowanymi w tym obszarze przez resort rodziny oraz Bank Światowy.

– Niewątpliwie istnieje wielka potrzeba aktywizacji seniorów – tworzenia klubów seniora, uniwersytetów III wieku, różnego typu inicjatyw, które pozwolą osobom starszym na aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie – mówi wicemarszałek Renata Janik. – Organizacje seniorów powinny być także miejscem, w którym będzie propagowana i realizowana szeroka profilaktyka zdrowotna, tak istotna z punktu widzenia osób starszych – podkreśla wicemarszałek.

Galeria zdjęć