Świętokrzyski Program Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów – Talenty Świętokrzyskie


Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

– karta informacyjna-

 

 

Nazwa sprawy/zadania:

Świętokrzyski Program Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów – Talenty Świętokrzyskie

 

Opis sprawy/zadania:

Celem „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów” jest:

 1. Promocja edukacji uzdolnionych uczniów i studentów z terenu województwa świętokrzyskiego poprzez przyznawanie nagrody „Talenty Świętokrzyskie” laureatom ogólnopolskich lub międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, konkursów i turniejów oraz uczniom i studentom mającym wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne.
 2. Wsparcie przedsięwzięć o zasięgu regionalnym mających na celu promocję uzdolnień dzieci i młodzieży, olimpiad, konkursów, w tym projektów zbieżnych z założeniami niniejszego programu.

 

Kogo dotyczy:

 1. Uczniów i studentów będących mieszkańcami województwa świętokrzyskiego (posiadających zameldowanie na pobyt stały na terenie województwa świętokrzyskiego), zwłaszcza zaś:
  1. uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz uczniów, słuchaczy lub wychowanków innych placówek oświatowych,
  2. studentów szkół wyższych publicznych i niepublicznych, w tym studentów studiów doktoranckich, do ukończenia 30 roku życia,
  3. Instytucji i organizacji pozarządowych realizujących przedsięwzięcia z zakresu rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży, działających w sferze edukacji, nauki
   i kultury.

 

Wymagane dokumenty:

Osoby ubiegające się o przyznanie nagrody „Talenty Świętokrzyskie” muszą złożyć:

 1. wniosek o przyznanie nagrody „Talenty Świętokrzyskie” (poniżej w załączniku) lub
 2. wniosek o przyznanie nagrody „Talenty Świętokrzyskie” dla zespołu (drużyny, grupy, pary), (poniżej w załączniku) do których należy załączyć:
  1. kserokopię dowodu osobistego kandydata (lub kandydatów) do nagrody, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę lub uczelnię lub oświadczenie rodzica (ew. prawnego opiekuna) o stałym zameldowaniu ucznia niepełnoletniego,
  2. oświadczenie dotyczące nr rachunku bankowego, (poniżej w załączniku)
  3. oświadczenie podatnika.
   (poniżej w załączniku)

 

Jednostka/osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

ul. Paderewskiego 34a, 25-502 Kielce

sekretariat tel. 41 341-62-18

Agnieszka Klimczewska, pok. 30, tel. 41 341-69-07,

e-mail: agnieszka.klimczewska@sejmik.kielce.pl

lub Katarzyna Łozińska-Michaluk, pok. 35, tel. 41 341-69-09

e-mail: katarzyna.lozinska@sejmik.kielce.pl

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
z dopiskiem na kopercie „Talenty Świętokrzyskie”

ewentualnie składać osobiście:

Kancelaria Ogólna
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
bud. C2, I p., pokój nr 147

 

Termin załatwienia sprawy

Termin składania wniosków o przyznanie nagrody „Talenty Świętokrzyskie” upływa w dniu 31 sierpnia każdego roku (liczy się data stempla pocztowego).

Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, nie później niż w terminie miesiąca od przedłożenia przez komisję ds. nagród listy wytypowanych kandydatów.

 

Podstawa prawna:

„Świętokrzyski Program Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów
i Studentów”, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXXII/579/2013 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów”

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Nagroda lub wyróżnienie „Talenty Świętokrzyskie” przyznawane są w formie jednorazowej gratyfikacji finansowej lub rzeczowej w roku, w którym złożono wniosek.

Oceną wniosków zajmuje się komisja ds. nagród. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Pliki do pobrania

Wniosek o przyznanie nagrody dla osoby indywidualnej Data dołączenia 2015-12-03, att609970_wniosek_o_przyznanie_nagrody_dla_osoby_indywidualnej.docx

Wniosek o przyznanie nagrody dla zespołuData dołączenia 2015-12-03, att609971_wniosek_o_przyznanie_nagrody_dla_zespolu.doc

Oświadczenie dotyczace nr rachunku bankowegoData dołączenia 2015-12-03, att609972_oswiadczenie_o_numerze_rachunku_bankowego.docx

Oświadczenie podatnikaData dołączenia 2015-12-03, att609973_oswiadczenie_podatnika.docx