Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego rozpoczęła działalność

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego rozpoczęła działalność

W siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej odbyło się pierwsze posiedzenie powołanej na mocy znowelizowanych przepisów Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W jej skład weszli przedstawiciele Samorządu Województwa, administracji rządowej na szczeblu województwa oraz reprezentanci związków pracowników i pracodawców. Nominacje członkom rady wręczył marszałek Adam Jarubas.

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. Na mocy Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego z lipca tego roku, zastąpiły one działające dotychczas Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego (WKDS). Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, które zostało zlecone Marszałkowi Województwa.

– Dialog społeczny jest formalnym sposobem porozumiewania się środowisk pracodawców, pracowników, samorządu i administracji rządowej. Teraz gospodarzem tego dialogu będzie Samorząd Województwa, a dziś inaugurujemy nasze spotkania. Będziemy omawiać najważniejsze problemy i wypracowywać sposoby ich rozwiązywania. Mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć zamierzone cele w atmosferze dialogu – powiedział o powołaniu Rady marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

Do kompetencji Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego należą: wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa, opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych zadań, rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego, przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych oraz rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

W skład rady weszło 27 członków – marszałek województwa oraz dwie wskazane przez niego osoby spośród przedstawicieli innych jednostek samorządu terytorialnego albo organizacji zrzeszających samorządy, przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych, przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz Wojewoda Świętokrzyski oraz dwie wskazane przez niego osoby. W Filharmonii Świętokrzyskiej odbyło się pierwsze jej posiedzenie, na którym wręczono nominacje członkom rady.

– Chcę zapewnić państwa, że dołożę wszelkich starań, by poczucie uczestniczenia w dialogu i rozwiązywania problemów było w tym gremium faktyczne – dodał otwierając spotkanie marszałek Adam Jarubas.

Uczestniczyli w nim Sekretarz Województwa Bernard Antos, przedstawiciele Wojewody Świętokrzyskiego, związków pracodawców, przedsiębiorców czy zrzeszeń pracowników.

Podczas posiedzenia członkowie Rady wybrali kolejność przewodniczenia w niej każdej z czterech stron biorących udział w dialogu społecznym oraz powołali Prezydium Rady. Weszli do niego:
Aleksander Kabziński – Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw,
Marek Banasik – Wiceprezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan, właściciel PPH POLFOL,
Krzysztof Orkisz, Prezes Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach,
Andrzej Mochoń, Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Świętokrzyskiej BCC, Prezes Targów Kielce,
Elżbieta Drogosz, Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego,
Waldemar Bartosz, Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”,
Andrzej Matysek, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa świętokrzyskiego,
Wojewoda Świętokrzyski, Agata Wojtyszek
Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.