Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli


Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

– karta informacyjna –

 

 

Nazwa sprawy/zadania:

Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

 

Opis sprawy/zadania:

Utworzenie niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli uwarunkowane jest uzyskaniem wpisu do ewidencji prowadzonej przez samorząd województwa, właściwy ze względu na siedzibę placówki (Województwo Świętokrzyskie)

 

Kogo dotyczy:

Osoby prawne i fizyczne

 

Wymagane dokumenty:

Osoba prawna i osoba fizyczna ubiegająca się o wpis do ewidencji niepublicznej placówki doskonalenia składa wniosek o wpis (poniżej w załączniku) wraz z następującymi dokumentami:

  1. projekt aktu założycielskiego,
  2. projekt statutu,
    1. dokumentację poświadczającą posiadanie warunków umożliwiających realizację zadań statutowych, a w szczególności:

1)      informację dotyczącą kadry pedagogicznej, (poniżej w załączniku) zawierającą dane dotyczące kwalifikacji  oraz  doświadczenia  zawodowego osób przewidzianych do zatrudnienia w placówce doskonalenia (UWAGA! Należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, potwierdzających kwalifikacje tych osób, np. odpis dyplomu ukończenia studiów, CV oraz kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, np. świadectwo pracy),

2)      informację o warunkach lokalowych oraz wyposażeniu, (poniżej w załączniku) zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz realizacji innych zadań statutowych, z załączonymi, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami:

                           a)      dokumentów potwierdzających dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami (np. umowa najmu, użyczenie, tytuł własności),

                           b)      opinii dotyczących bezpieczeństwa i higieny wydanych przez właściwe miejscowo służby (państwowa straży pożarna, inspektor sanitarny) – jeżeli ubiegający się o wpis do ewidencji takie posiada.

 

Jednostka/osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

ul. Paderewskiego 34a, 25-502 Kielce

sekretariat tel. 41 341-62-18

Henryk Salwa, pok. 30, tel. 41 341-69-07,

e-mail: henryk.salwa@sejmik.kielce.pl

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można przesyłać listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

ewentualnie składać osobiście:

Kancelaria Ogólna
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
bud. C2, I p., pokój nr 147

 

Termin załatwienia sprawy

30 dni od dnia złożenia wniosku

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 200, poz. 1537, z późn. zm.).

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wezwanie do usunięcia nieprawidłowości lub uzupełnienia dokumentów i danych

 

Wnioskodawca może zostać wezwany do:

–         usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych np. w statucie placówki,

–         uzupełnienia dokumentów i danych, np. w zakresie danych teleadresowych wnioskodawcy (imienia i nazwiska osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji, adresu siedziby placówki) lub innych danych.

 

Odmowa wpisu do ewidencji

 

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego odmawia wpisu do ewidencji, jeżeli:

–         wniosek o wpis nie zawiera wymaganych dokumentów lub danych i mimo wezwania nie został uzupełniony,

–         statut niepublicznej placówki doskonalenia jest niezgodny z przepisami prawa i mimo wezwania do usunięcia nieprawidłowości  nie został zmieniony,

–         nie zostały zapewnione warunki umożliwiające realizację zadań statutowych.

 

Wykreślenie z ewidencji

 

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

–         prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej prowadzącej niepubliczną placówkę doskonalenia prowadzenia działalności oświatowej,

–         stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że niepubliczna placówka doskonalenia nie realizuje zadań statutowych lub nie przestrzega przepisów prawa – jeżeli organ prowadzący placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosuje się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

–         dokonania wpisu z naruszeniem prawa,

–         zaprzestania działalności przez niepubliczną placówkę doskonalenia przez okres dłuższy niż sześć miesięcy.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją niepublicznej placówki doskonalenia.

 

Opłaty

 

Wnioskodawca nie ponosi opłat związanych z wpisem placówki do ewidencji.

 

UWAGA!

Organ prowadzący niepubliczną placówkę doskonalenia jest obowiązany zgłosić samorządowi województwa zmiany danych objętych wpisem do ewidencji, powstałe po wpisie do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

Pliki do pobrania

Wniosek o wpis do ewidencji niepublicznych placówekData dołączenia 2015-12-03, att610000_wniosek_o_wpis_do_ewidencji_niepublicznych_placowek.doc

Zał. nr 1 do wniosku o wpis do ewidencji niepublicznych placówekData dołączenia 2015-12-03, att610001_zal__nr_1_do_wniosku_o_wpis_do_ewidencji_niepublicznych_placowek.doc

Zał. nr 2 do wniosku o wpis do ewidencji niepublicznych placówekData dołączenia 2015-12-03, att610002_zal__nr_2_do_wniosku_o_wpis_do_ewidencji_niepublicznych_placowek.doc