Maseczka

Uwaga przedsiębiorcy! Zapraszamy do odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy środków ochrony osobistej

W związku z realizacją projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapraszamy przedsiębiorstwa do odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Świętokrzyskie.


Powyższe zadanie realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.).

Zapytanie ofertowe oraz z formularz oferty, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pod adresem: http://bip.sejmik.kielce.pl/498-zapytania-ofertowe.html.

Oferty należy składać do dnia 2 czerwca br. godz. 10:00, wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sek.oz@sejmik.kielce.pl.