VIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Relacja online

VIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Relacja online

W Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach trwa VIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Porządek obrad:
1. Otwarcie VIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez Przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnianie porządku obrad sesji.
4. Wybór sekretarzy obrad.
5. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
6. Informacja Marszałka Województwa z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
7. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Województwa Świętokrzyskiego:
a) wystąpienie Marszałka Województwa Andrzeja Bętkowskiego,
b) stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Regionalnego Centrum Naukowo- Technologicznego w Podzamczu:
a) wystąpienie Członka Zarządu Województwa Marka Bogusławskiego,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019-2043:
a) wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok:
a) wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
12. Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie VIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Lokalizacja