ZAPRASZAMY NA WARSZTATY

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza na bezpłatne warsztaty, dotyczące praktycznych aspektów tworzenia projektów „przedszkolnych” Regionalnego Programu Operacyjnego. Spotkanie, zaplanowane na 25 kwietnia br., będzie poświęcone dwóm aktualnie ogłoszonym konkursom RPOWŚ 2014 – 2020: jeden z nich skierowany jest do obszarów wiejskich naszego regionu, drugi do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Warsztaty odbędą się 25 kwietnia 2019 r., w godz. 9.00 – 14.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy ul. Paderewskiego 34 A, w sali 53 (V piętro).
Pierwszy z aktualnie trwających konkursów dotyczy Poddziałania 8.3.1 „Upowszechnienie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej” i dedykowany jest wyłącznie obszarom wiejskim naszego regionu, z najgorszym dostępem do usług publicznych. Planowane dofinansowanie projektów w ramach tego naboru to 12 mln 750 tys. PLN. Lista gmin, których dotyczy konkurs, dostępna jest na portalu RPOWŚ 2014-2020 oraz w regulaminie konkursu.
Drugi konkurs, ogłoszony w ramach Poddziałania 8.3.6 ZIT „Wzrost jakości edukacji ogólnej – konkurs dla obszaru ZIT – Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej”, dotyczy wyłącznie terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Na dofinansowanie projektów w ramach tego konkursu zarezerwowano 1 mln 445 tys. PLN. Obszar KOF również wskazany jest na portalu RPOWŚ 2014-2020 oraz w regulaminie konkursu.

Oba konkursy umożliwiają zakładanie nowych przedszkoli oraz zwiększenie liczby miejsc w już istniejących placówkach. W ramach projektów możliwe jest m.in. finansowanie bieżących kosztów utrzymania nowych przedszkoli lub nowoutworzonych miejsc w istniejących placówkach, realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci, szkolenie nauczycieli, ponadto zakupy wyposażenia. Możliwe jest także wspieranie dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, bez konieczności tworzenia nowych miejsc przedszkolnych.
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach obu konkursów będzie prowadzony przez DW EFS od 30 kwietnia do 17 maja 2019 r. Szczegółowe informacje oraz dokumentacja niezbędna do przygotowania projektów dostępne są na portalu RPOWŚ 2014-2020.
W trakcie warsztatów szczegółowo omówione zostaną regulaminy obu konkursów oraz kwestie finansowe, w tym najważniejsze zasady tworzenia budżetu projektu. Przedstawiciele Komisji Oceny Projektów z Departamentu Wdrażania EFS przedstawią wymagania, stawiane projektom obejmowanym dofinansowaniem. Formuła warsztatów przewiduje również szczegółowe konsultacje dotyczące wszelkich wątpliwości oraz pytań, związanych z tworzeniem wniosków o dofinansowanie projektów.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy telefonicznie lub mailowo w Departamencie Wdrażania EFS, w Zespole ds. Programowania, tel. 41 349-89-23, e-mail: infoEFS@sejmik.kielce.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko zgłaszanej osoby,
– nazwę instytucji,
– kontakt telefoniczny.
W przypadku konieczności uwzględniania specjalnych potrzeb osób, chcących wziąć udział w warsztatach (wynikających np. z niepełnosprawności), prosimy o przekazanie niezbędnych informacji w tej sprawie.