Wsparcie dla szkół w gminie Bodzentyn

Wsparcie dla szkół w gminie Bodzentyn

Najnowszej klasy sprzęt informatyczny trafi do pięciu szkół podstawowych z Gminy Bodzentyn. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach matematyczno-przyrodniczych i językowych, a nauczyciele podnieść swoje kwalifikacje. W Szkole Podstawowej w Psarach, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek podpisał z Dariuszem Skibą, burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn,  umowę na realizację projektu edukacyjnego w ramach poddziałania 8.3.2 „Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych”. W spotkaniu uczestniczył Adam Żebrowski, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu „Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu Gminy Bodzentyn”, którego wartość całkowita opiewa na kwotę 831 663,75 zł., jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji oraz doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK niezbędne do realizacji programu nauczania kształcenia ogólnego.

– W ramach podpisanej dziś umowy wsparciem w wysokości 734 463,75 złotych, objętych zostanie pięć podstawowych szkół wiejskich z terenu Gminy Bodzentyn w zakresie wyposażenia sal matematycznych, przyrodniczych i językowych – mówił członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek.

Przedsięwzięcie realizowane jest w  partnerstwie pomiędzy Gminą Bodzentyn a Niepubliczną Szkołą Podstawową w Leśnej i obejmuje szkoły podstawowe:  we Wzdole Rządowym, Psarach, Świętej Katarzynie i Woli Szczygiełkowej.

242 uczniów otrzyma wsparcie w zakresie nowatorskich zajęć z języka angielskiego; wykorzystanie wiedzy i umiejętności matematyczno-przyrodniczych na zajęciach prowadzonych w oparciu o grywalizacje oraz wyjazdy edukacyjne. Dodatkowo uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz udziału w certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne kursie podnoszącym kompetencje komputerowe ECDL BASE + moduł „Współpraca online”. Do projektu zakwalifikowano 39 nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, języka angielskiego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Podwyższą oni swoje kwalifikacje poprzez odbycie kursów, m.in.: „Grywalizacja i Escape room w szkole – profesjonalne innowacje”, „Techniki motywowania uczniów – umiejętność uczenia się drogą do sukcesu ucznia”, „Praca z zespołem o dużej różnorodności w edukacji włączającej”.

Galeria zdjęć

Lokalizacja