Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 17 LIPCA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 17 LIPCA

Ponad 9, 5 miliona złotych (łącznie) dofinansowania unijnego trafi do Miejskiego Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej i Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach. Marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik uroczyście podpisali z przedstawicielami beneficjentów umowy na dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie i Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie dofinasowanie unijne w łącznej kwocie prawie 4 mln zł trafi do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej i Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej realizował będzie projekt pn. „Kreatywnie i Skutecznie”. Wartość całkowita to 3 367 597,14 zł. Kwota dofinansowania: 2 862 455, 54 zł. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie 90 osób (w tym 10 os. z niepełnosprawnościami) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie miasta Skarżysko – Kamienna.

Umowa Dla Mops Skarżysko

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach realizował będzie projekt pn. „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach”. Wartość całkowita to 1 294 117,64 zł. Kwota dofinansowania: 1 099 999,99 zł. Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej 30 podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie do końca czerwca 2021 roku.

Umowa Dla Gminy Daleszyce (1)

W ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych dofinansowanie unijne otrzyma Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach na realizację projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”. Całkowita wartość projektu: 6 000 000,00 zł. Kwota dofinansowania: 5 550 000,00 zł. Celem projektu jest ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych poprzez: działania skierowane do 40 wychowanków pieczy zastępczej wspierające proces integracji ze środowiskiem i usamodzielniania poprzez rozwój umiejętności społecznych w formie treningów; promowanie rodzicielstwa zastępczego w formie kampanii medialnej; diagnozę zaburzeń ogólnorozwojowych i specjalistyczną terapię 110 dzieci z placówek wsparcia dziennego; wsparcie prawidłowego funkcjonowania 36 rodzin w ramach Szkoły dla Rodziców; rozwój kompetencji społecznych 50 dzieci z otoczenia; stworzenie miejsc krótkookresowego pobytu dziennego dla 102 osób starszych i niepełnosprawnych w ramach filii Klubu Seniora.

Umowy Na Projekty Społeczne (5)