XI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

XI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

22 lipca (poniedziałek) o godzinie 11:00 w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach odbędzie się XI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez Przewodniczącego Sejmiku – Pana Andrzeja Prusia.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego Województwa Świętokrzyskiego.
 3. Stwierdzenie kworum.
 4. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 5. Wybór sekretarzy obrad.
 6. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 7. Informacja Marszałka Województwa z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 9. Informacja dotycząca sytuacji w zakresie transportu publicznego w województwie świętokrzyskim, a także możliwych do podjęcia przez Samorząd Województwa działań zmierzających do zwiększenia jego dostępności i poprawy koordynacji.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru prowadzenia Muzeum Okręgowego w Sandomierzu jako wspólnej instytucji kultury.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad występowania mieszkańców województwa świętokrzyskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody “Świętokrzyski Anioł Dobroci” oraz przyjęcia Regulaminu w/w Nagrody.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Regionalnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej do 2025 r.”
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem pomieszczeń́ o łącznej powierzchni 115,49 m2.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Policealnej Szkoły dla Dorosłych w Skarżysku- Kamiennej.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Policealnej Szkoły dla Dorosłych w Morawicy.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2026”.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w drodze umów sprzedaży, nieruchomości gruntowych położonych w gminie Kije, w obrębie Umianowice, na potrzeby realizacji zadań Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o łącznej powierzchni 77,4254 ha, stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w gminach: Sandomierz, Samborzec i Koprzywnica.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o łącznej powierzchni 16,5389 ha, stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w gminie Łubnice, powiat staszowski oraz w gminie Pacanów, powiat buski.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/554/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Buskiemu.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043.
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok.
 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów.
 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/23/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 35. Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku.
 36. Interpelacje i zapytania radnych.
 37. Sprawy różne.
 38. Zamknięcie XI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego