Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

Radni podczas LX sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego udzielili powiatowi skarżyskiemu pomocy finansowej oraz poparli organizację  konkursu „Piękna i przyjazna dla środowiska Wieś Świętokrzyska”. Przyjęli również uchwałę w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu.

 

Podczas sesji Sejmiku radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie likwidacji z dniem 30 września 2014 roku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu.
– Według nowych przepisów o szkolnictwie wyższym wszystkie kolegia muszą zakończyć działalność do 2015 roku. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu prowadziło działalność ponad 20 lat. Placówka była jedną z najlepszych tego typu szkół w kraju. Trzyletni czas likwidacji spowodował, iż większa część nauczycieli znalazła zatrudnienie – mówił Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.
Początkowo NKJO miało zostać włączone do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu. Ostatecznie słuchacze jak i pracownicy placówki opowiedzieli się przeciwko włączeniu szkoły do PWSZ i zdecydowali o jej  likwidacji. Działalność Kolegium zostanie wygaszona z dniem 30 września 2014 roku.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk podziękował Ewie Witczyńskiej, dyrektor NKJO w Sandomierzu za wieloletnią współpracę, wręczając jej bukiet kwiatów.

W dalszej części obrad radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej. Ma ona zostać przeznaczona na pokrycie w 2014 roku kosztów wynagrodzeń, w tym pochodnych oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników pedagogicznych Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku – Kamiennej, wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku – Kamiennej. Pomoc będzie miała formę dotacji w wysokości 220 723,36 zł.

– Pomoc finansowa to wynik porozumienia pomiędzy Województwem a Powiatem Skarżyskim  co do szczegółów i warunków likwidacji skarżyskiej Filii PBW i utworzenia na jej bazie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej – poinformował Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

W myśl tego porozumienia zbiory biblioteczne i pozostałe mienie ruchome Filii, będące w ewidencji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, Województwo przekazało Powiatowi. Pracownicy Filii stali się pracownikami Biblioteki. Powiat zobowiązał się do modernizacji, przystosowania i przekazania na prowadzenie działalności przez Bibliotekę pomieszczeń o powierzchni 350 m2, w obiektach położonych w obrębie nieruchomości zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy Placu Floriańskim 1, jak również wyposażenia pomieszczeń Biblioteki w sprzęt biblioteczny, książki.

Radni poparli także organizację konkursu „Piękna i przyjazna dla środowiska Wieś Świętokrzyska”.
– Przedsięwzięcie ma na celu promowanie walorów przyrodniczych, turystycznych, wypoczynkowych, rekreacyjnych wsi województwa świętokrzyskiego, rozwój infrastruktury, zachowanie dziedzictwa kulturowego, podniesienie świadomości w zakresie estetyki otoczenia i znaczenia walorów środowiskowych. Inicjatorem konkursu jest Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, natomiast organizatorem marszałek województwa przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Powiatami i Gminami z terenu Województwa Świętokrzyskiego  – mówił Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
Konkurs adresowany jest do gmin, które muszą zgłosić jedną wieś położoną na swoim terenie. Będzie on przebiegał dwuetapowo (etap – powiatowy, wojewódzki). Pula nagród w konkursie wyniesie 150 tys. a ich fundatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, który będzie współorganizatorem konkursu.