Krok w kierunku e-urzędu

Krok w kierunku e-urzędu

Marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek podpisali umowy z wykonawcami zadań w ramach projektów „e-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz „e-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Wdrażane one będą z gminami i powiatami regionu świętokrzyskiego. Do końca 2014 r. jednostki samorządu terytorialnego zostaną wyposażone w sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie, dzięki czemu interesant będzie mógł m.in. śledzić postęp załatwiania sprawy czy składanej przez niego aplikacji. Natomiast SIP zapewni powszechny dostęp do aktualnych danych charakteryzujących nasz region, takich jak ochrona środowiska, nieruchomości czy zarządzanie drogami, które zyskają przestrzenną lokalizację dzięki przedstawieniu ich na mapie województwa.

– Podpisanie umów, które skutkują przejściem do fazy wykonawczej, jakże ważnych dla rozwoju naszego regionu projektów, to w pewnym sensie symboliczny awans naszej świętokrzyskiej drużyny do ekstraklasy, jeśli chodzi o informatyzację działalności organów samorządowych – podkreślał marszałek Adam Jarubas
otwierając konferencję poświęconą realizacji projektów e- świętokrzyskie. – Wskaźnik wykorzystania w regionie świętokrzyskim Internetu w gospodarstwach domowych  jest jednym z najniższych w kraju, wynosi bowiem 52 proc., przy średniej ogólnopolskiej – 62 proc. Stąd konieczność realizacji projektów, które z
pewnością poprawią te statystyki. Co ważne, będą wdrażane w szerokim, samorządowym partnerstwie, dzięki czemu starostwa powiatowe oraz urzędy miast i gmin będą posiadały jednorodne oprogramowanie, które ułatwi wymianę informacji czy przepływ dokumentów. A przecież nowoczesna, zinformatyzowana administracja to ułatwienie pracy urzędników oraz korzyści dla interesantów – dodał marszałek.

Zdaniem wicemarszałka Grzegorza Świercza projekt „e-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” uzupełnia realizacja budowy sieci szerokopasmowej. – W ramach inwestycji powstanie ponad 1400 kilometrów sieci światłowodowej, dzięki której z szerokopasmowego Internetu nowej generacji będzie mogło korzystać 90 % mieszkańców województwa i 100 % firm. Dzięki temu mieszkańcy niemal całego regionu zyskają możliwość korzystania z dobrodziejstw elektronicznej administracji – mówił wicemarszałek Grzegorz Świercz.

Z kolei Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa podkreślał zalety budowy Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego, który jego zdaniem będzie milowym krokiem w przestrzeni naszego regionu. Rezultatem wdrożenia systemu będzie udostępnienie i upowszechnienie wiarygodnej informacji przestrzennej o województwie. Wpłynie to na usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej regionu m.in. poprzez skrócenie czasu przygotowania decyzji, postanowień dla procedur administracyjnych oraz na wzrost konkurencyjności województwa i jego rozwój gospodarczy.

– Z efektów realizowanych projektów skorzystają zarówno samorządy, jak i obywatele. Szeroko rozumiana informatyzacja to długo wyczekiwany przez nas, samorządowców temat, pozwoli bowiem na większą dostępność do różnego rodzaju danych – mówił Krzysztof Gajewski, wójt gminy Waśniów, jeden z beneficjentów projektów e- świętokrzyskie.

Projekt „e – świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” (SIPWŚ) realizowany jest przy partnerskiej współpracy wszystkich Jednostek Samorządu Terytorialnego: Województwa Świętokrzyskiego, 13 powiatów oraz 102 gmin, w tym Miasta Kielce. Za blisko 14,8 mln zł złotych będzie realizowany przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPEGIEKA Sp. z o. o. z Elbląga. Głównym przedmiotem zadania jest zbudowanie regionalnej infrastruktury organizacyjno – technicznej danych przestrzennych: utworzenie Regionalnego Centrum Przetwarzania Danych – RCPD, zlokalizowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, utworzenie Lokalnych Centrów Przetwarzania Danych – LCPD, zlokalizowane w 13 starostwach powiatowych, przyłączenie, uruchomienie i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego  u wszystkich partnerów projektu.System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego umożliwi gromadzenie szeroko rozumianych danych przestrzennych oraz opisowych, ich wyszukiwanie, przetwarzanie, przeglądanie, pobieranie, analizowanie, a także uruchomienie usług danych przestrzennych świadczonych drogą elektroniczną.

Zadaniem drugiego z projektów – „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – jest zwiększenie wykorzystania narzędzi informatycznych w gminach i powiatach, tak by zwiększyć efektywności działania tych samorządów i ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw urzędowych. Obecnie sprzęt i oprogramowanie w terenie okazują się niewystarczające do obsługi programów umożliwiających systematyzację danych gromadzonych i opracowywanych przez urzędy, automatyzację ich przetwarzania czy też do automatycznego ich archiwizowania. Taką funkcję spełniają programy dedykowane tzw. Systemy Dziedzinowe (SD). Do automatycznego przekazywania pomiędzy komórkami danej jednostki i śledzenia postępu załatwiania poszczególnej sprawy, od momentu wystąpienia interesanta z wnioskiem (w tym elektronicznym) po wydanie konkretnej decyzji służy specjalistyczne oprogramowanie zwane Elektronicznym Obiegiem Dokumentów (EOD). Zakup, instalacja sprzętu i oprogramowania, a także migracja danych i wdrożenie w poszczególnych jednostkach tych systemów jest przedmiotem odrębnego i najdroższego zadania w projekcie, które będzie realizowane w ramach umowy o wartości ponad 17,3 mln zł przez konsorcjum firm: ZETO z Olsztyna i UNIZETO ze Szczecina.

Projekty uzyskały dofinansowanie z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2007-2013.