Polityka spójności a rozwój obszarów wiejskich: stare problemy i nowe wyzwania

Polityka spójności a rozwój obszarów wiejskich: stare problemy i nowe wyzwania

W poniedziałek 18 listopada rozpoczęła się dwudniowa V Ogólnopolska Konferencja naukowa z cyklu „Procesy transformacji obszarów wiejskich”. W spotkaniu w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach uczestniczył marszałek województwa Adam Jarubas.

Począwszy od okresu przedakcesyjnego, w Polsce realizowane są liczne przedsięwzięcia, które mają zmniejszyć różnice w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy najlepiej i gorzej rozwiniętymi obszarami kraju (główny cel polityki spójności). Osiąganie celów tej polityki w skali kraju przynosi pewne efekty, również na obszarach wiejskich. Jednak poziom rozwoju społeczno-gospodarczego wsi, szczególnie w skali regionów i stref lokalnych w dalszym ciągu jest silnie zróżnicowany, przy czym obszarów tracących jest znacznie więcej niż zyskujących. Warto wskazać przyczyny utrzymującego się zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich, ocenić działania i inicjatywy uruchamiające procesy wzrostu na wsi, wyznaczyć obszary sukcesu rozwojowego i strefy rozwijające się wolniej. Należy również określić jakie przedsięwzięcia, podejmowane w przyszłości, mogą być skuteczne w wyrównywaniu poziomu rozwoju wsi. Organizatorami konferencji są: KPZK PAN wspólnie z Instytutem Geografii UJK. Współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IGiPZ PAN.