przemawia wicemarszałek Renata Janik

18 mln zł z Unii Europejskiej na pomoc dla uchodźców z Ukrainy/18 мільйонів злотих від Європейського Союзу на допомогу біженцям з України

 

Logotyp

 

Urząd Marszałkowski pracuje nad specjalnym projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, którego celem jest szeroko zakrojona pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do naszego regionu, chroniąc się przed rosyjską agresją. Marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik spotkali się dziś z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów w celu ustalenia szczegółów przedsięwzięcia.  

– Od początku wojny staramy się wspierać obywateli Ukrainy ze środków samorządowych, szczególnie dotyczy to zaprzyjaźnionego z naszym regionem Obwodu Winnickiego – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski. – Obecnie nasze starania zaowocowały zgodą Komisji Europejskiej na przeznaczenie wolnych środków w kwocie 18 mln zł, pochodzących z części „społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na realizację specjalnego projektu, wspierającego obywateli Ukrainy.

Jak poinformowała wicemarszałek Renata Janik – Przygotowaliśmy katalog najważniejszych działań, które chcemy realizować na rzecz uchodźców, w tej chwili czekamy na formalną zgodę Ministerstwa Finansów na przesunięcia budżetowe w ramach RPO oraz na pakiet zmian legislacyjnych na poziomie krajowym, które powinny nastąpić w najbliższym czasie. I jak dodała – Przedsięwzięcie będzie prowadzone jako projekt własny Województwa Świętokrzyskiego, w 100 % finansowany z funduszy europejskich. Jego realizatorem będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, działający w strukturach Urzędu Marszałkowskiego. ROPS będzie wspierał Starostwa Powiatowe w działaniach dla uchodźców z Ukrainy, w projekt będzie także zaangażowany Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Liczymy na aktywność Starostw Powiatowych i ścisłą współpracę w ramach projektu, ponieważ to samorządowcy, działając na swoim terenie, są najbliżej uchodźców z Ukrainy, a więc mogą najlepiej rozpoznawać ich potrzeby i nieść najbardziej oczekiwaną pomoc.

Projekt, na który przewidziano 18 mln złotych z funduszy UE,  ma być realizowany co najmniej do połowy 2023 roku (z możliwością przedłużenia). Obywatele Ukrainy, chroniący się na obszarze województwa świętokrzyskiego przed działaniami wojennymi trwającymi w ich kraju, będą mogli liczyć na kompleksowe wsparcie. Pomoc będzie każdorazowo dostosowywana do indywidualnych potrzeb konkretnych osób i rodzin. Będą ją realizowały Starostwa Powiatowe oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Plany obejmują m.in. zabezpieczenie niezbędnych, podstawowych potrzeb życiowych osób przybywających z Ukrainy (pokrycie kosztów pobytu, zapewnienie środków czystości, wyżywienia itp.), ponadto wsparcie psychologiczne i terapeutyczne. W projekcie przewidziano także pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz pomoc w przystosowaniu się do polskich realiów, a więc poradnictwo prawne i obywatelskie, pomoc tłumacza, wsparcie w załatwianiu formalności urzędowych, związanych np. z uzyskaniem zatrudnienia, edukacją dzieci czy korzystaniem z polskiej służby zdrowia, ponadto finansowana będzie nauka języka polskiego.

 

понеділок, 11 квітня 2022

18 мільйонів злотих від Європейського Союзу на допомогу біженцям з України

 

Маршалківський Уряд працює над спеціальним проектом Регіональної Операційної Програми Свєнтокшиського Воєвудства, метою якого є надання широкомасштабної допомоги українським громадянам, які прибули до нашого регіону для захисту від російської агресії. Маршалек Анджей Бентковський та віце-маршалек Рената Янік зустрілися сьогодні з представниками Свєнтокшиських самоврядувань, щоб визначити деталі проекту.

 

– Від початку війни ми намагаємося підтримувати громадян України з коштів місцевого самоврядування, особливо це стосується Вінницької області, яка є дружньою з нашим регіоном, – зазначив маршалек Анджей Бентковський. – Наразі наші зусилля привели до згоди Європейської Комісії на виділення вільних коштів у розмірі 18 мільйонів злотих, які надходять із «соціальної» частини Регіональної Операційної Програми Свєнтокшиського Воєвудства, на реалізацію спеціального проекту підтримки громадян України.

 

Як повідомила віце-маршалек Рената Янік – Ми підготували каталог найважливіших заходів, які ми хочемо реалізувати для біженців, і на даний момент ми очікуємо офіційного схвалення Міністерства фінансів для бюджетних трансферів у рамках РПО та на пакет законодавчих змін на національному рівні, який має відбутися найближчим часом. І, як вона додала, захід буде реалізовано як власний проект Свєнтокшиського Воєвудства, що фінансується на 100% з європейських фондів. Його виконавцем буде Регіональний Осередок Політики Соціальної(РОПС), що діє у структурах Маршалківського Уряду. РОПС підтримуватиме Повітові Староства в діяльності для біженців з України, до проекту також буде залучено Воєвудський Уряд Праці в Кельцах. Ми розраховуємо на активність Повітових Староств та тісну співпрацю в рамках проекту, адже представники місцевої влади, які працюють на своїй території, є найближчими до біженців з України, а відтак можуть найкраще розпізнати їхні потреби та надати найочікуванішу допомогу.

 

Проект, на який було виділено 18 мільйонів злотих із фондів ЄС, має бути реалізований щонайменше до середини 2023 року (з можливістю продовження). Громадяни України, які знайшли захист від бойових дій, що точаться на території їхньої країни у Свєнтокшиському Воєвудстві зможуть розраховувати на всебічну підтримку. Допомога щоразу коригуватиметься відповідно до індивідуальних потреб конкретних людей та родин. Його реалізовуватимуть Повітові Староства та Регіональний Осередок Політики Соціальної. У плани входить забезпечення найнеобхідніших життєвих потреб людей, які прибувають з України (покриття витрат на перебування, забезпечення миючими засобами, харчуванням тощо), а також психологічна та терапевтична підтримка. Проект також передбачає допомогу у працевлаштуванні та допомогу в адаптації до польських реалій, тобто юридичні та громадьські консультації, допомогу перекладача, підтримку у вирішенні урядових формальностей, пов’язаних, наприклад, з працевлаштуванням, навчанням дітей чи користуванням з польської системи охорони здоров’я, крім того, буде фінансуватися вивчення польської мови.