Aktualizacja listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

7 listopada 2008 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne nowych projektów proponowanych do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko. Konsultacje potrwają do 8 grudnia 2008 r.

7 listopada 2008 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne nowych projektów proponowanych do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko. Konsultacje potrwają do 8 grudnia 2008 r.

Zgodnie z zapisem Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, odnoszącym się do możliwości aktualizacji listy projektów indywidualnych realizowanych w ramach krajowych programów operacyjnych w terminie do 31 stycznia (zgodnie z pkt. 17 Wytycznych), Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko podjęła decyzję o aktualizacji Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Aktualizacja listy projektów indywidualnych obejmuje swym zakresem zmiany dotyczące projektów umieszczonych na dotychczas obowiązującej liście (Monitor Polski nr 58 poz. 521 z 13 sierpnia 2008 r.) lub/i możliwość wpisania na listę nowych propozycji przedsięwzięć. Ze względu na fakt, iż wyłącznie instytucje pośredniczące dla sektorów środowiska oraz transportu przedłożyły propozycje nowych projektów do umieszczenia na liście, Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko podjęła decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych tych propozycji.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag wszystkich środowisk na temat nowych projektów indywidualnych proponowanych do wsparcia w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych mogą dotyczyć wyłącznie tych działań, dla których zaproponowano rozszerzenie listy o nowe projekty. W związku z faktem, iż propozycje nowych projektów obejmują swym zakresem listę w ramach działań:
2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,
2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich,
3.1 Retencjonowanie wody zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T,
7.1 Rozwój transportu kolejowego,
7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych, 
8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego 
8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T, to opinie i uwagi nie mogą wykraczać poza obszar tematyczny ww. działań.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

W celu zapoznania się z pełną treścią listy nowych projektów indywidualnych proponowanych do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko prosimy pobrać następujący dokument:
Lista nowych projektów indywidualnych.

Do 8 grudnia 2008 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego czeka na wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące tego dokumentu.

Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat propozycji nowych projektów indywidualnych, prosimy pobrać i wypełnić
Formularz zgłaszania uwag. Uwagi w ramach konsultacji będą przyjmowane jedynie na tym formularzu.

Z uwagi na fakt, iż konsultacje społeczne prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej, to wypełniony formularz jedynie w formacie .doc w prosimy przesyłać wyłącznie na adres e-mail:
poiis@mrr.gov.pl

W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje społeczne listy nowych projektów indywidualnych”.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób jak to wyżej zostało przestawione zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

W ramach konsultacji społecznych listy nowych projektów indywidualnych proponowanych do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zorganizowana zostanie także otwarta konferencja konsultacyjna. Dokładny termin i miejsce konferencji zostanie podany w najbliższym czasie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnospołecznych konsultacjach.

Po zakończeniu konsultacji społecznych wszystkie opinie, propozycje i uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone. Instytucje pośredniczące przedstawią propozycję listy projektów indywidualnych uwzględniającą wyniki przeprowadzonych konsultacji. Decyzję o ostatecznym kształcie zaktualizowanej Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko podejmie Minister Rozwoju Regionalnego. Nowa lista zostanie ogłoszona nie później niż do końca stycznia 2009 roku.