Będą obradować Komisje

Będą obradować Komisje

26 sierpnia będą obradować trzy Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się. w sali nr 3 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Kielcach o godzinie 9.00.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013 – 2028,
b) zmian w budżecie województwa na 2013 rok.
2. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska odbędzie się w sali nr 3 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach o godzinie 9.30.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wezwania BIO- MED Sp. z o.o. w Kielcach do usunięcia naruszenia prawa polegającego na nieprawidłowym wykonaniu prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 13.02.2013r., Sygnatura II SA/Ke 779/12, stwierdzającego w części nieważność uchwały Nr XXI/361/12 w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2012-2018 (WPGO)”.
2. Sprawy różne.

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny rozpocznie się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach o godzinie 9.45 w sali nr 12.

W porządku obrad przewiduje się:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXIX/519/13 z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2013 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Sprawy różne.