Będą obradować Komisje Sejmiku

Będą obradować Komisje Sejmiku

W piątek, 20 września będą obradować Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Rewizyjna, Edukacji, Kultury i Sportu, Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą. W posiedzeniach Komisji uczestniczyć będą wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie w sali nr 452 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Rozpoczęcie obrad o godz. 10:00.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów na XXXV sesję Sejmiku dotyczących ochrony środowiska i środowiskowych aspektów rolnictwa w województwie świętokrzyskim wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia apelu o podjęcie przez władze samorządowe oraz wyższe uczelnie województwa świętokrzyskiego współpracy przy wdrażaniu najlepszych standardów środowiskowych w celu zachowania wysokich walorów przyrodniczych, zmierzających do wykreowania naszego województwa zielonym regionem “Zielone  Świętokrzyskie”.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących :
a) wyznaczenia Konecko- Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
b) wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej,
c) wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
d) wyznaczenia Włoszczowsko – Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
e) wyznaczenia Chmielnicko- Szydłowskiego Obszaru Chronionego  Krajobrazu,
f) wyznaczenia Solecko- Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
g) wyznaczenia Miechowsko- Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
h) wyznaczenia Koszycko- Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
i)  wyznaczenia Jeleniowsko- Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
j) wyznaczenia Chęcińsko- Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
k) wyznaczenia Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:  
a) przyjęcia aktualizacji „ Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego na lata 2013- 2016 z perspektywą do roku 2020”,
b) likwidacji aglomeracji Waśniów.
4. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie w sali nr 452 Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.  Rozpoczęcie obrad o godz. 12:00.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów kontroli:
a)  Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej oraz gospodarki finansowej i prawidłowości gospodarowania mieniem.
b) Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w przedmiocie działalności statutowej oraz przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych.
c)  Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w przedmiocie działalności statutowej oraz przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych.
d)  Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie skuteczności realizacji interpelacji złożonych przez radnych województwa w II półroczu 2012r. i I półroczu 2013r.,
e)  Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy w przedmiocie działalności statutowej z uwzględnieniem przyszłości jednostki.
2. Rozpatrzenie skargi na Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz wypracowanie stosownego projektu uchwały Sejmiku w jej sprawie.
3. Sprawy różne

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o godz. 12.00 w sali nr 3 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Porządek posiedzenia:
1) Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Świętokrzyskie Gminie Wąchock z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji ogólnopolskiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa w 2013 roku.
2) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2013r.
3) Informacja na temat realizacji w roku 2012 programu „Świętokrzyska Akademia Sportu”.
4) Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o godz. 13.00 w sali nr 3 w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

W  porządku obrad przewiduje się:
1. Rozważenie kwestii utworzenia przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego jednostki budżetowej pn. „Świętokrzyskie Centrum Cateringowo-Serwisowe”.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajęcie powierzchni pomieszczeń 1.146,99 m2  oraz powierzchni gruntu 45 m2  na okres 3 lat.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku  Nr XXI/372/12 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego umowy na realizację inwestycji obejmującej lata budżetowe 2012-2013, w ramach zadania  pn.: „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”.
4. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie za I półrocze 2013r.
5. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o godzinie 14.30 w sali nr 452 Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rezygnacji z nabycia przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 57 140 akcji imiennych Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A.
2. Projekt zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.
3. Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie świętokrzyskim za I półrocze 2013 roku.
4. Działalność Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego
w I półroczu 2013 r.
5. Informacja Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach za I półrocze 2013r.
6. Przyjęcie informacji nt. Działań podjętych przez Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli na 2014 rok.
7. Sprawy różne.
– przyjęcie stanowiska Komisji w sprawie poparcia prośby Burmistrza Miasta i Gminy Tadeusza Knopka o kontynuację rozpoczętej w roku 2012 przebudowy drogi wojewódzkiej nr 768 Jędrzejów – Brzesko na odcinku od km 51+050 do km 52+030.