Urząd Marszałkowski Budynek

Będą obradować komisje Sejmiku

W trybie zdalnym od wtorku, 7 lipca 2020 roku, będą obradować komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W tym tygodniu odbędą się posiedzenia: Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Samorządu Terytorialnego, Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Budżetu i Finansów.

Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Posiedzenie odbędzie się w dniu 7 lipca 2020, godz. 09:00
Porządek obrad:

 • Otwarcie posiedzenia.
 • Zaopiniowanie Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku.
 • Inicjatywa uchwałodawcza Komisji w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego wotum zaufania.
 • Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2019 r.
 • Sprawy różne.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Posiedzenie odbędzie się w dniu 8 lipca 2020, godz. 14:00
Porządek obrad:

 • Otwarcie posiedzenia.
 • Zaopiniowanie Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku.
 • Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2019 rok.
 • Rekomendowanie przedstawiciela Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Kielcach (inicjatywa uchwałodawcza Komisji) – odesłanego przez Sejmik do Komisji.
 • Sprawy różne.

Komisja Samorządu Terytorialnego

Posiedzenie odbędzie się w dniu 9 lipca 2020, o godz. 09:30
Porządek obrad:

 • Otwarcie posiedzenia.
 • Zaopiniowanie Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2019 r.
 • Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2019 rok.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Osiek na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego tj. nożyco-rozpieracza i węża hydraulicznego dla OSP w Długołęce.
 • Sprawy różne.

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Posiedzenie odbędzie się w dniu 9 lipca 2020, o godz. 12:30
Porządek obrad:

 • Otwarcie posiedzenia.
 • Zaopiniowanie Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2019 r.
 • Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2019 rok ze szczególnym uwzględnieniem wydatków w części objętej zakresem działania Departamentu Ochrony Zdrowia i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
 • Sprawy różne.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Posiedzenie odbędzie się w dniu 10 lipca 2020, godz. 08:00
Porządek obrad:

 • Otwarcie posiedzenia.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
 • Informacja Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki o kierunkach działania. Perspektywa współpracy departamentu z PTTK i Lasami Państwowymi. Perspektywa wprowadzenia programu dwujęzyczności w województwie świętokrzyskim.
 • Informacja Departamentu IT o działalności, rozpoczętych projektach i planach na nową perspektywę finansową 2021-2030.
 • Informacja z realizacji otwartego konkursu ofert oraz wsparcia udzielonego w ramach trybów pozakonkursowych z zakresu kultury fizycznej w roku 2019.
 • Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2019 r.
 • Zaopiniowanie Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku.
 • Wyznaczenie przedstawiciela Komisji Edukacji, Kultury i Sportu do wzięcia udziału
  w pracach komisji oceniającej wnioski o przyznanie Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włoszka.
 • Sprawy różne.

Komisja Budżetu i Finansów

Posiedzenie odbędzie się w dniu 10 lipca 2020, o godz. 13.00
Porządek obrad:

 • Otwarcie posiedzenia.
 • Zaopiniowanie Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku.
 • Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2019 rok.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2019 rok.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Osiek na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego tj. nożyco-rozpieracza i węża hydraulicznego dla OSP w Długołęce.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa świętokrzyskiego w latach 2019-2022.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/354/2016 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej.
 • Sprawy różne.

Z uwagi na stan epidemii posiedzenia zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

Osoby wyrażające chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszone są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 342 19 44.