Będą obradowały Komisje: Budżetu i Finansów, Rewizyjna oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Najbliższe obrady trzech Komisji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędą się 23 września, o godzinie 8.30. – posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, 24 września, o godz. 08.30 – posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz 27 września, od godz. 12.00, obradować będzie Komisja Rewizyjna. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842).

Proponowany porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów (23 września, godz. 8.30):

I część posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2041 za I półrocze 2021 roku.
 3. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2021 roku.
 4. Sytuacja ekonomiczna spółek kapitałowych z udziałem Województwa Świętokrzyskiego.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem,
  w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc, na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2021 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Matki Polki Sybiraczki w Kielcach”.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041.
 9. Sprawy różne.

II część posiedzenia – wspólna z Komisją Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny:

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok.

Proponowany porządek obrad Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  (24 września, godz. 8.30):

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2041 za I półrocze 2021 roku.
 3. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2021 roku.
 4. Europejski Zielony Ład a wyzwania w ochronie środowiska.
 5. Sprawy różne.

Proponowany porządek obrad Komisji Rewizyjnej (27 września, godz. 12.00):

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2041 za I półrocze 2021 roku.
 3. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2021 roku.
 4. Sprawy różne.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem  tel: 41 342 19 44
Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.