Uczestnicy I Sygnotariusze Porozumienia O Współpracy Na Rzecz Wypracowania Innowacyjnego Rozwiązania W Zakresie Zagospodarowania Komunalnych Osadów ściekowych I Popiołów Ze Spalania Biomasy

Będą współpracować na rzecz środowiska

Porozumienie intencyjne w sprawie współpracy na rzecz wypracowania innowacyjnego rozwiązania w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych i popiołów ze spalania biomasy podpisali dzisiaj w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Marek Jońca oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w projekt: Enea Elektrowni Połaniec S.A, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Instytutu Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, Centrum Kooperacji Recyklingu not for profit system- Sp. z o. o. oraz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dążąca do uzyskania rozwiązania z korzyścią dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. – Problematyka osadów ściekowych, a zwłaszcza sposobu ich zagospodarowania jest od lat tematem dyskusji w Polsce i na świecie. Wszyscy mamy świadomość, że osady ściekowe to temat bardzo rozwojowy. Wypracowanie innowacyjnego rozwiązania wpisuje się w obecne tendencje i cele ekologiczne. Cieszę się bardzo, że w projekt zaangażowali się tak znamienici specjaliści – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.
Prognozowana ilość wytworzonych komunalnych osadów ściekowych w najbliższych latach będzie wzrastać i ma osiągnąć w 2022 roku wartość 107 tys. Mg. Znaczący udział w masie wytworzonych odpadów przemysłowych stanowią odpady z procesów termicznych, pochodzących z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw. Recykling jest więc preferowanym sposobem zagospodarowania odpadów z punktu widzenia hierarchii sposobów postępowania z odpadami.
– Użycie popiołów i komunalnych osadów ściekowych, wymaga poznania składu fizyko-chemicznego. Każdy odpad należy traktować jako potencjalny surowiec. Ważne jednak, aby przeprowadzić prace i badania, które potwierdzą skuteczność i bezpieczeństwo ich wykorzystania. Jeżeli uda się znaleźć gotowy produkt na bazie tych dwóch komponentów, będzie to rewolucja w rolnictwie i gospodarce odpadami, wywoła to pozytywny skutek nie tylko środowiskowy, ale także ekonomiczny – powiedział Marek Jońca, członek Zarządu Województwa.

Każda ze stron podpisanego porozumienia intencyjnego zobowiązała się do zapewnienia:

  • Województwo Świętokrzyskie – dostępu do informacji statystycznych w zakresie wytwarzania i gospodarowania ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi oraz popiołami,
  • Enea Elektrownia Połaniec S.A. – próbek popiołów ze spalania biomasy w ilości niezbędnej do przeprowadzenia wymaganych prób i testów,
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – przeprowadzenia wstępnej oceny właściwości komunalnych osadów ściekowych i popiołów ze spalania biomasy, opracowanie założeń merytorycznych projektu, a w trakcie jego realizacji, opracowanie składu kompozytów z badanych odpadów oraz przeprowadzenia doświadczeń wegetacyjnych w celu opracowania racjonalnych zasad przyrodniczego ich zagospodarowania,
  • Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – wsparcia w zakresie pozyskania finansowania projektu, organizacji konsorcjum projektowego, współpracy członków Klastra w celu komercjalizacji wyników projektu, a także upowszechniania projektu i jego wyników na szczeblu krajowym i zagranicznym,
  • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – wsparcie w zakresie ocen ekonomicznych i środowiskowych, a także technologiczne wynikające z prowadzonych wcześniej projektów w tym zakresie w Pracowni Badań Strategicznych Instytutu.

 

Galeria zdjęć